Uznesenie č.5/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci  konaného dňa 15. augusta 2019

 

1.Berie na vedomie:  

 

 
   a/ Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ Mgr. Ľuboslava Jablonského
   b/ Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ Bc. Radomíry Valentínyovej
 
   
2.Konštatuje, že:
   Zvolená poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Málinci p. Andrea Mužíková zložila   
   zákonom predpísaný sľub poslanca OZ
 
  
3. Schvaľuje:
    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Ing. Dušan Michalove
                                                 2.  Bc. Jozef Starove        
    b/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda-   Mgr. Peter Turic
                                                       členovia –  Jaroslava Kminiaková, Ján Semerák
    c/ Návrh Dodatku č. 4 k  VZN č. 6/2010 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby
        na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej   
        pôsobnosti obce Málinec
    d/ Vypracovanie PD na predloženie žiadosti o NFP OPLZ-P06-SC 6.1.1-2019-1 prioritná os 6
         špecifický cieľ 6.1.1. zameranie „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry“
    e/ Predloženie žiadosti o NFP  OPLZ-P06-SC 611-2019-1 prioritná os 6 špecifický cieľ 6.1.1.  
        zameranie „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry“
    f/ Povinné spolufinancovanie projektu t.j. minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov
       OPLZ-P06-SC 611-2019-1 prioritná os 6 špecifický cieľ 6.1.1.  zameranie „Podpora   
        dobudovania základnej technickej infraštruktúry“
    g/ Zabezpečenie spolufinancovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
        realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa  OPLZ-P06-SC 611-2019-1
        prioritná os 6 špecifický cieľ 6.1.1.  zameranie „Podpora  dobudovania základnej technickej
        infraštruktúry“
 
 
V Málinci, 20.8.2019                                                                                                   
 Ing. Igor Lacko - starosta obce