Oznam: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra | Tlačiť |

Obecné zastupiteľstvo v Málinci v súlade s § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia č. 1/2017, bod 5/a, zo dňa 15.3.2017 vyhlasuje  výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra Obce Málinec

 

Všeobecné podmienky:
• Pracovný čas hlavného kontrolóra je osem hodín mesačne.
• Voľba sa uskutoční na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Málinci
• Termín odovzdania písomných prihlášok: do 31.05.2017 do 15.00 h.
• Kandidáti musia doručiť písomné prihlášky spolu s prílohami v stanovenom termíne do podateľne Obecného úradu v Málinci, Námestie SNP 474/1 v uzatvorenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať.“
Súčasťou prihlášky musí byť:
• Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
• Doklad o vzdelaní (kópia)
 V prihláške je potrebné uviesť: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, telefónny kontakt, stručný profesijný životopis a písomný súhlas kandidáta so spracovávaním osobných údajov uvedených v prihláške v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre potreby obce v súvislosti s voľbou hlavného kontrolóra obce.
• V prípade doručenia poštou alebo iným spôsobom je rozhodujúci dátum a čas prijatia.
Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky:
• Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra obce je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
• znalosť príslušnej legislatívy v samospráve, jej hospodárení a financovaní
• spôsobilosť na právne úkony
• bezúhonnosť
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov v životopise a doklade o vzdelaní

 

 

 

V Málinci, 21.3.2017

Ing. Čepko Igor
starosta obce