FILOVÁ Elena
Elena Filová
Narodená 20.7.1920 v Málinci.
Stredoškolské vzdelanie získala na Učiteľskom ústave v Lučenci a Banskej Bystrici, kde r. 1940 maturovala. V rokoch 1940-45 pôsobila ako učiteľka v Ľuboriečke (okr. Modrý Kameň), na Málinci, v Lučenci a Bratislave. V októbri 1946 sa zapísala na PřF KU. Po šiestich semestroch štúdium prerušila, lebo ÚV KSS ju vyslal do Ústrednej školy KSČ v Prahe na ročné štúdium.
Po skončení sa stala pracovníčkou kultúrno-propagačného oddelenia ÚV KSS a neskôr prešla za vedúcu katedry filozofie na Ústrednej škole KSS v Bratislave. V septembri 1955 ju vyslali na internú ašpirantúru na Akadémii spoločenských vied v Moskve. Jej školiteľom sa stal akademik B. M. Kedrov, ktorý orientoval jej záujem na filozofické a metodologické otázky biológie. Ašpirantúru ukončila v júni 1959 obhajobou dizertačnej práce Materializmus proti holizmu. V auguste 1959 sa stala vedeckou pracovníčkou FÚ SAV. Pracovala tu len dvanásť rokov. V júni 1972 ju z práce prepustili a nastúpila ako knihovníčka do Slovenskej technickej knižnice, kde zotrvala až do odchodu do dôchodku. Ako vedecká pracovníčka FÚ SAV sa venovala predovšetkým filozofickým otázkam biológie. Ťažisko jej činnosti bolo v kritickej analýze a hodnotení koncepcií zameraných na filozofickú apologetiku tzv. mičurinsko-lysenkovskej biológie, jej teoretických a metodologických základov. Odmietala pokusy sovietskych (a iných) filozofov poskytnúť ideologickej a mocenskej sfére argumenty na spoločenskú diskrimináciu filozofov a biológov, ktorí sa nechceli vzdať vedeckého prístupu k hodnoteniu biológie.Toto hľadisko uplatnila aj v kandidátskej práci a vo všetkých svojich štúdiách.

 

Bibliografie: Z diela: Materializmus a idealizmus v biológii, 1962 (maď. Materializmus és idealizmus a bilógiában, Budapesť 1965); Materializmus proti holizmu, 1963.

Sborníky: K otázke kvality živého, Filosofické problémy moderní biologie, ed. J. Kamarýt, 1963; K negácii tradičnej filozofie v logickom pozitivizme, Problémy dialektiky, ed. J. Bober, 1968; Úvod, Filozofické problémy súčasnej biológie, ed. E. F., 1964. Čas. přísp.: K aplikácii princípu komplementarity v biológii, Otázky marxistickej filozofie (OMF) 1962; Nad úlohou filozofie v genetických sporoch, OMF 1965; Fakt a teória, Biológia 1965; O straníckosti a pseudostraníckosti, Filozofie (F) 1966; Kantova filozofia prírodných vied, F 1968; Naturfilozofia v štruktúre filozofie, Marxova koncepcia prírody, F 1969; Zrušenie a uskutočnenie filozofie u Marxa, F 1970; Špecifikum vedy a filozofie z ontologického hľadiska, F 1971.