Univ.prof.PhDr.et Dr.h c. FINDRA Ján DrSc.
Univ.prof.PhDr.et Dr.h c. Ján Findra DrSc.
hlavný iniciátor a zakladateľ Univerzity Mateja Bela, lingvista, jazykovedec

* 1934 Málinec, okres Lučenec

Vzdelanie

Ľudovú a meštiansku školu vychodil v mieste bydliska. V roku 1953 zmaturoval na Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci. Vysokoškolské štúdiá absolvoval na Fakulte humanitných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave (študoval kombináciu slovenský jazyk – dejepis)  
v rokoch 1953 –1957.

Životopis

Pedagogické pôsobenie prof. Jána Findru sa začalo na Pedagogickej škole pre vzdelávanie učiteľov národných škôl v Lučenci. Kariéru vysokoškolského učiteľa odštartoval, keď r. 1961 nastúpil na Pedagogický inštitút v Banskej Bystrici, ktorý sa r. 1965 transformoval na Pedagogickú fakultu. Od roku 1984 pôsobil ako vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry na tejto fakulte a v roku 1989 bol zvolený za jej dekana. Túto funkciu vykonával do  
roku 1992.Vedeckú hodnosť kandidáta filologických vied v odbore  
slovenský jazyk získal prof. Findra na základe obhajoby práce Jašíkova cesta k syntéze v Ústave slovenského jazyka SAV v Bratislave v roku 1966. V roku 1969 mu bol udelený titul PhDr. Habilitačnú prácu s názvom Kapitoly z formovania a vývinu odborného štýlu v spisovnej slovenčine podal síce už v roku 1970, ale vzhľadom na vtedajšie politické pomery sa habilitoval až v roku 1973 a titul docent mu bol udelený r. 1975. Vedeckú hodnosť doktora filologických vied získal v roku 1984 po obhajobe doktorskej dizertačnej práce Kontext a stavebné prostriedky textu. V roku 1986 bol vymenovaný za profesora v odbore slovenský jazyk.  

Prof. Ján Findra patril k hlavným iniciátorom a zakladateľom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a v roku 1992 sa stal jej prvým rektorom. V roku 1990 bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v marci 1993 ho vymenoval prezident Slovenskej republiky za vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. Na tomto poste pôsobil do roku 2000. V súčasnosti je členom Katedry slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  

Popri aktívnej pedagogickej činnosti a bohatej vedeckej práci zastáva prof. Ján Findra funkcie vo vedeckých radách, redakčných radách odborných lingvistických časopisov, v komisiách pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV a pri Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.  

Bol a je členom 11 vedeckých rád. Doteraz:  
Člen vedeckej rady Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici.  
Člen vedeckej a umeleckej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici.  
Člen vedeckej a umeleckej rady Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.  
Člen redakčnej rady časopisu Slovenská reč.  
Člen redakčnej rady časopisu Kultúra slova.  
Predseda redakčnej rady časopisu Slovenský jazyk a literatúra v škole.  

Členstvo v komisiách:
Predseda Ústrednej jazykovej rady Ministerstva kultúry SR.  
Člen Komisie Ministerstva kultúry SR pre vedu a rozvoj.  
Člen Spolku slovenských spisovateľov.  
Člen ortoepickej komisie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.  
Člen pravopisnej komisie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.  

Najvýznamnejšie ocenenia:
1997: Krzyš komandorski z gwiazda zaslugi Reczypospolitej Polskiej  
2002: Cena primátora Banskej Bystrica

1997: Zlatá medila UMB  
2004: Cena rektora UMB za vedu

Tvorba

Štatistické ukazovatele publikačnej činnosti:

Vydal:

  • 15 monografií,
  • 9 vysokoškolských a stredoškolských učebníc,
  • 149 vedeckých štúdií,
  • 428 odborných článkov a recenzií.

Zistené ohlasy a citácie jeho prác 334.  

Najdôležitejšie monografické práce:
Rozbor štýlu prózy. Bratislava. Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1971, 216 s. Umenie prednesu. 2. vyd. Bratislava. Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1979, 253 s.  
Slovník literárnovedných termínov. (spoluautor Gombala, E. - Plintovič, I.) 2. vyd. Bratislava. Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1987, 411s.  
Jazyk, reč, človek. Bratislava. Q 111,1998,112 s.  
Štylistika slovenčiny. Martin. Osveta 2004, 232s.  
Expresívne syntaktické konštrukcie. Banská Bystrica. Fakulta humanitných vied UMB 2004, 68 s.