BAKUĽA Michal
BAKUĽA, Michal (23.08.1911-21.10.1983)
V r. 1917-1924 navštevoval ľudovú školu a 1924-1926 večernú hosp. školu v Málinci.
Sprvu pracoval v robotníckych povolaniach na rozličných miestach, 1949-1951 vedúci roľníckeho odd. a 1951-1952 tajomník KV KSS v Banskej Bystrici, 1952-1954 vedúci tajomník KV KSS v Nitre, 1954-1955 prvý podpredseda Zboru povereníkov, 1955-1956 minister št. kontroly, 1956-1959 minister poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, 1959-1960 predseda a 1960-1964 podpredseda Stredoslov. KNV v Banskej Bystrici, 1964-1969 predseda Krajskej komisie ľud. kontroly a štatistiky, 1969-1974 tajomník KV NF SSR v Banskej Bystrici. V povojnovom období sa pričinil o obnovu nár. hospodárstva, po 1948 o násilnú social. kolektivizáciu poľnohospodártva, v rozličných straníckych a verejných funkciách o upevnenie komunistického totalitného režimu na Slovensku.