PaedDr. Július Lomenčík PhD.

Július Lomenčík Narodil sa 15. januára 1961 v Lučenci. Vyštudoval Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici, odbor slovenský jazyk a literatúra - občianska náuka, v roku 1984.

 

Ako učiteľ pôsobil na základných školách v Utekáči, Poltári a Kokave nad Rimavicou. V rokoch 1985 - 1997 učil na SOU farmaceutickom v Slovenskej Ľupči - Príboji. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre slovakistiky Filologickej fakulty UMB Banská Bystrica. Venuje sa i vlastnej literárnej tvorbe - básne publikoval v Dielni Nového slova, v Orle tatranskom, v dvoch zborníkoch banskobystrického literárneho klubu - ČÍTANIE Z TVÁRE, MYSLITE NA BÁSEŇ a v zborníku literárnych klubov SPRÁVNA CHVÍĽA.

 

Prevzaté z knihy Lomenčík, J.: Hor' Málincon iďen: čriepky z minulosti. DOMA Mošovce 1998 v edícii Región