Ing. ARCH. Ján Gasper
ING. ARCH. GASPER Ján (Paľuško) – architekt, projektant, urbanista (13.11.1934 Málinec, okr. Poltár – 3. 11. 1997 Košice). Otec Pavel G., obecný doručovateľ, robotník (1901 – 1969), matka Helena rod. Findrová, družstevná roľníčka (1904 – 1983), mal 3 bratov a sestru. Manželka Eugénia, rod. Pavelková, učiteľka (1942 Rákoš, okr. Revúca -), synovia MUDr. Ján (1965 -), Ing. Miroslav, technik (1968 -), Ing. Jaroslav, zootechnik (1970 -).
Čítať celý článok...
 
PhDr. SCHNEK Richard

PhDr. Schnek Richard (8.3.1923, Málinec - 11.9.1998 Látky). Študoval v r. 1945-1950 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk - taliansky jazyk), v školskom roku 1946/47 na univerzite v Miláne. 1951 PhDr. V r. 1950-1956 pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV (odborný pracovník), v r. 1956-1959 pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry Vyššej Pedagogickej školy v Bratislave, od r. 1959 Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave, od roku 1987 bol na dôchodku.

Čítať celý článok...
 
FILOVÁ Elena
Elena Filová
Narodená 20.7.1920 v Málinci.
Stredoškolské vzdelanie získala na Učiteľskom ústave v Lučenci a Banskej Bystrici, kde r. 1940 maturovala. V rokoch 1940-45 pôsobila ako učiteľka v Ľuboriečke (okr. Modrý Kameň), na Málinci, v Lučenci a Bratislave. V októbri 1946 sa zapísala na PřF KU. Po šiestich semestroch štúdium prerušila, lebo ÚV KSS ju vyslal do Ústrednej školy KSČ v Prahe na ročné štúdium.
Čítať celý článok...
 
Univ.prof.PhDr.et Dr.h c. FINDRA Ján DrSc.
Univ.prof.PhDr.et Dr.h c. Ján Findra DrSc.
hlavný iniciátor a zakladateľ Univerzity Mateja Bela, lingvista, jazykovedec

* 1934 Málinec, okres Lučenec

Vzdelanie

Ľudovú a meštiansku školu vychodil v mieste bydliska. V roku 1953 zmaturoval na Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci. Vysokoškolské štúdiá absolvoval na Fakulte humanitných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave (študoval kombináciu slovenský jazyk – dejepis)  
v rokoch 1953 –1957.

Čítať celý článok...
 
BAKUĽA Michal
BAKUĽA, Michal (23.08.1911-21.10.1983)
V r. 1917-1924 navštevoval ľudovú školu a 1924-1926 večernú hosp. školu v Málinci.
Čítať celý článok...
 
DOSTALÍK František
DOSTALÍK, František (Fraňo) (27.02.1896 Málinec, Hámor - 14.10.1944 Bratislava)

Študoval na učiteľskom ústave, 1919-1921 na konzervatóriu v Brne skladbu a dirigovanie (aj u L. Janáčka). Od r. 1914 učiteľ v Prievidzi, súčasne organista a dirigent spevokolu, organista v Sebedraží, v Martine, regenschori v Banskej Bystrici, prof. hudby a spevu na Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule, na mestskej hudobnej škole a na učiteľskom ústave v Bratislave.

 

Čítať celý článok...
 
KALIČIAK Július
KALIČIAK, Július (10.07.1921 Málinec - 02.10.1984 Bratislava)

Vyučil sa za kováča-zámočníka. Pracoval ako robotník, neskôr hospodársky pracovník. Účastník protifašistického odboja a SNP, zásobovač Žingorovej partizánskej skupiny, po prezradení zatknutý a väznený v Banskej Bystrici (1944).

Čítať celý článok...
 
gen.MARKUS Mikuláš
gen. MARKUS Mikuláš
(27.6.1897 Málinec - 31.1.1967 Ružomberok)
Narodil sa v rodine dedinského maloobchodníka. V osemnástich rokoch bol odvedený a v októbri 1915 nastúpil vojenskú základnú službu. Absoloval školu dôstojníkov v zálohe a po maturite v roku 1916 bol poslaný na front ako dôstojník v zálohe.

 

Čítať celý článok...
 
prof. Ing. VETRÁKOVÁ Milota PhD.
Vetráková Milotaprof. Ing. VETRÁKOVÁ, Milota PhD. (08.03.1950 Málinec)
Prorektorka pre pedagogickú činnosť Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 
 
 
 
Čítať celý článok...
 
PaedDr. Július Lomenčík PhD.

Július Lomenčík Narodil sa 15. januára 1961 v Lučenci. Vyštudoval Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici, odbor slovenský jazyk a literatúra - občianska náuka, v roku 1984.

 

Čítať celý článok...