Publikácie na predaj !!!

Z MÁLINSKÉ TÚRŇI POZERÁN

Knihu si môžete zakúpiť u kultúrnej referentky p. A. Kančovej na OÚ Málinec! Cena: 8,00Eur

V regionalisticko-jazykovedno-folkloristicky podfarbenej knižke Z máľinské túrňi pozerán sú zhromaždené čriepky z kultúrneho dedičstva Málinčanov, ktoré sa vytváralo integrujúcimi faktormi – príroda, jazyk, spôsob života, folklór a i. Z mozaiky spomienok Málinčanov, ale i z archívnych materiálov a odbornej literatúry sú v knihe opísané prejavy materiálnej a duchovnej kultúry s cieľom odkryť odkaz predkov vyjadrený v zvykoch prostredníctvom málinského nárečia, ktoré „... je bránou do štúdia duše a myslenia Málinčanov“ (L. Lenovský). Čitateľ sa dozvie o špecifickej jazykovej situácii v rozsiahlom málinskom chotári do pol. 20. storočia s vysvetlením charakteristických znakov nárečia v kontexte novohradských nárečí aj v historickom priereze.

Oblasť materiálnej kultúry sa zaoberá ľudovou architektúrou s trojpriestorovou dispozíciou domu. Bežné vybavenie domácnosti korešponduje s výbavou domu v hornom Novohrade či susedných oblastiach Podpoľania. Opis ľudového odevu na základe všeobecných poznatkov o slovenskom ľudovom odeve bližšie špecifikuje lokálne formy odevných súčiastok muža a ženy. Z duchovnej kultúry autor ponúka čo najpodrobnejšie rodinné a kalendárne zvykoslovie s upriamením pozornosti na prejavy najviac uchovávané v kolektívnej pamäti – svadba, vianočné sviatky, svätojánske ohne, páračky – a opisom tých, ktoré sa z povedomia už pomaly vytrácajú – zvyky na Hromnice, Turíce, jarné tance (križľovance), jesenné vyháňanie stríg, ale aj priadky a šúpačky.

Slovesný prozaický folklór je spracovaný na základe žánrovej diferenciácie (rozprávania zo života, spomienkové rozprávania, rozprávky, povesti, piesne) s ukážkami, predovšetkým v miestnom nárečí, ktoré sa viažu na rôzne stránky života obyvateľov Málinca.

Obraz Málinca v závere dotvárajú profily osobností Slova, ktorých život je spätý s krajom horného Ipľa. Čitateľovi okrem predstavenia uvedených osobností ponúkame aj ukážky z ich slovesnej tvorby, zvlášť tematicky sa viažucej k Málincu. ZAŽILI SME VOJNU - VYPREDANÉ!

editori Mišo Šesták a Július Lomenčík

zachytáva spomienky a zápisy obecných kroník z rokov 1938 - 1945 v hornom Novohrade a Kokavsku.

Kniha má 581 strán , cena 17,00eur. Zakúpiť si ju môžete na OÚ Málinec na pracovisku kultúry u p. Kančovej


Milí občania s  radosťou a hrdosťou Vám oznamujeme, že  vznikla kniha 

Tibora Urbašíka "Spomienky z okolia horného Ipľa".

Kniha má 272 strán, formát 115x165 mm. 

Cena je 6,-eur.

Knihu si môžete zakúpiť u p. Kančovej kultúrnej referentky na OÚ Málinec ! Zapožičať na čítanie si ju môžete v knižnici Málinec!

VYPREDANÉ!

 

     

 

   

Názov publikácie    Autor  Rok vydania  Počet strán

Cena

za ks v EUR

Monografia obce Málinec

Obec Málinec a i.

2009 244 s. 10,-
80. rokov futbalu v Málinci

Obec Málinec i.

2011 100 s. 5,-

VYPREDANÉ !!!

Málinské návraty

- Kreatívny život seniorov v obci Málinec    

Obec Málinec a i.

2011 84 s. 3,-
Malý slovník Hornoipeľského nárečia 

Milan Marcik

2007 133 s. 3,-

CD - Kvetoslava Čániová -Benková rodinné CD

/ Slovenská ľudová hudba z Vojvodiny  

Kvetoslava Benková 2011 25 piesní 5,-
CD - Vianočná rozprávka  Kvetoslava Benková 2013 19 piesní 5,-

Tichá noc svätá noc / Vianočné piesne a vinše

Kvetoslava Benková 2009 64 s.        3,-      

VYPREDANÉ !!!

Od Petrovca do Málinca č.II / Priadky a páračky 

Kvetoslava Benková 2006 240 s.

5,-

Od Petrovca do Málinca č.III / Balady

Kvetoslava  Benková 2007 219 s. 5,-

Od Petrovca do Málinca č.IV / Výročné zvyky 

Kvetoslava Benková 2009 263 s. 5,-

 

 


 

Na OÚ Málinec si môžete zakúpiť unikátne dielo autorov Jána Žiláka a Pavla Hlodáka

Zrod a vývoj slovenského skla s podtitulom Sklárne stredného Slovenska.

Autori popisujú vznik a vývoj sklárskej výroby na strednom Slovensku, prácu sklárskych majstrov, mapujú sklárskych podnikateľov ,objasňujú genealógiu významných sklárskych rodov. Našim občanom sa nostalgicky pripomenie naša Skláreň Málinec v kapitolách autorov. 

Predajná cena knihy je 21,- Eur     /formát knihy A4, str. 256, bohaté ilustrácie/

 

 


Dávame Vám do pozornosti vzácnu  publikáciu „ HRADIŠTE“

Autor Michal  Gonda (Šesták) s kolektívom ďalších 12 ľudí pracoval na knihe sedem rokov. Pútavá kniha má cez 600 a takmer 1100 dobových fotografií.

Parametre knihy sú 33x23x4,50 cm a cca 3215 gramov.

Autorskému kolektívu sa podarilo naplniť myšlienku - ,,Dôležité v živote je nielen niečo vykonať, ale o tom aj zanechať správu.“ Rodákom Hradišťa a milovníkom histórie sa dostáva do rúk obsiahla publikácia približujúca a mapujúca históriu , život a pamäte malej dedinky.

Okrem fascinujúcich a vzácnych fotografií sa čitateľ dočíta o živote, práci, histórii, osudoch obyvateľov, rodokmeňoch, spoločenskom a kultúrnom živote v dedinke.

Knihu si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v Hradišti alebo objednať v kancelárii kultúrneho pracovníka na Obecnom úrade Málinec u p. Kančovej.

 


 


Predaj publikácií na Obecnom úrade Málinec - pracovisko kultúry   tel: 047/4291122