História zariadenia ISC

Mikroregión Hornohrad, združenie obcí so sídlom v Málinci vzniklo 27.5.1999 ako záujmové združenie právnických osôb, registrovaného na Krajskom úrade v Banskej Bystrici, odbor všeobecná vnútorná správa pod č. 99/03376. Od roku 1999 uskutočňuje rôzne akcie a realizuje projekty. Najväčším projektom bolo zriadenie Integrovaného sociálneho centra  (ISC) v Málinci, poskytovateľa sociálnych služieb pre telesne, duševne a kombinovane postihnuté deti a mládež.

 

Mikroregión Hornohrad – Integrované sociálne centrum je domov sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou sociálnej služby.

História zariadenia začína v roku 2003, kedy bola budova starej základnej školy zrekonštruovaná za účelom poskytovania sociálnych služieb pre postihnuté deti a mládež.
Zariadenie poskytuje komplexnú starostlivosť pre deti s mentálnym , fyzickým a kombinovaným postihnutím. Kapacita zariadenia je stanovená pre 12 poberateľov sociálnych služieb. Z toho 10 klientov s celoročnou a 2 klienti s dennou formou poskytovania sociálnych služieb.
Zariadenie je v zriaďovacej pôsobnosti Mikroregiónu Hornohrad , združenie obcí. Štatutárnym orgánom je predseda združenia Ing. Igor Čepko.
Činnosť zariadenia sa riadi organizačnými smernicami, metodickými pokynmi, externou dokumentáciou – legislatívne predpisy a VZN – Mikroregiónu Hornohrad.