Zmluvy 2011

Zmluvy | Faktúry | Objednávky |


 Zmluvy - rok 2011

Číslo
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Cena v Eur
Dátum
-   Zmluvy stočné rok 2011 - 31.12.2011
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Dodatok k zmluve o podnájme nebytového priestoru č. 2/2007/08 zo dňa 23.1.2007 - 2.12.2011
- Vodales s.r.o. Zmluva o dielo 15764,- 30.11.2011
UVSR — 1802/2011 Úrad vlády Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011 20000,- 25.11.2011
č.25/013/11 Dexia banka Slovensko a.s. Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere 611478,99 23.11.2011
- Základná umelecká škola Zmluva o zriadení detašovaného pracoviska - 22.11.2011
  Integrované sociálne centrum Málinec Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - 1.11.2011
č. 79528 08U01 Environmentálny fond Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie - 11.10.2011
VP/11/04410/002 SOZA HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA - 10.10.2011
06/09/2011 SVOMA s.r.o. Zmluva o dielo na zhotovenie stavby 23997,85€ 12.9.2011
DODATOK č. 1 k
MANDÁTNEJ ZMLUVE č. MZ 291 0 - 2010
lng. Karol Fábry Zmena bankového spojenia Mandanta - 01.08.2011
č. DZ221401203460102 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dodatok č. DZ221401203460102, k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012034601
648 133,35€
26.7.2011
č.13
Nadácia Orange
Zmluva č. 13/Zelená pre seniorov 2011/86-ZPS
1330 €
13.6.11
54/2011/ODDTRFR Banskobystrický samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na Tlač knihy „80. rokov futbalu v Málinci” 600,- € 03. 06. 11
-
Slovak Telekom, a.s.
Zml uva o pripojeni
-
6.6.2011
č. 6/2011 BORALE, spol. s r.o., Levo ča, Výkon inžinierskej činnosti 3 000,00 25.05.2011
- lng. Valéria Hanzelová („audítor") Audit účtovnej závierky Obce Málinec za rok 2010 450,-+150,- 24.05.2011
č. 2000/347 REMEK, s.r.o., Zmluva o používaní SW 432,00 17.5.2011
Dodatok č. 2 lnžinierske stavby, a. s. Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb 612.443,50 19.04.2011
12/2011 Golianová Elena rod. Kalafúsová, Zmluva o prevode vlastníctva bytu 280,82 25.3.2011
11/2011 Melich Ján, Mgr. Melichová Andrea, Tomaníková Denisa Kúpna zmluva 741,60 222,48 25.3.2011
- Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - 21.3.2011
VP/11/04410/01 SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva - 11.3.2011
- Obvodný úrad Lučenec DODATOK č.3 k zmluve č. A/2008/01512-41 zo dňa 9.9.2008 o výpožičke 2968,90 7.3.2011
1 EUROactivity s.r.o. Zmluva o dielo 900,00 18.2.2011
O/024/11 MetalServis Recykling s.r.o. Zmluva o dielo - 16.2.2011
- Futbalový oddiel TJ v Málinci Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 7500,00 10.1.2011
- Stolnotenisový oddiel TJ v Málinci Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 300,00 10.1.2011
- ZO SZPB Málinec Zmluva o poskytnutie finančného príspevku 300,00 10.1.2011
- Ma-NET Team s.r.o. Zmluva o pokytnutí internetového pripojenia pre TSP 21.54 / mes 1.1.2011
-
Združenie miest a obcí Slovenska ( ZMOS) Darovacia zmluva - 27.12.2010
č. 530/2011/ODDTRFR Banskobystrický samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 300,00 13.7.2011

Originály zmlúv sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Málinci