Vítajte,
Môžete sa Prihlásiť alebo Registrovať.    Nepamätáte si heslo?

Občianske združenie Pro Art Málinec
(1 videní) (1) hosť
DoleStránka: 1
Téma: Občianske združenie Pro Art Málinec
#99
Občianske združenie Pro Art Málinec Pred 9 rok, 11 mesiaca Karma: 0
Po prvotných konzultáciách s niektorými zainteresovanými sa zakladá Občianske združenie Pro Art Málinec (pracovný názov),ktoré bude zastrešovať aktivity v oblasti umenia,vydavateľskej,kultúrnej,turisticko-športovej činnosti apod. a bude zčasti sanovať web stránku Málinec.
Bude ako právny subjekt vystupovať voči štátnej správe,samospráve
a druhým osobám.
Bude poberateľom dvoch percent daní od získaných právnických a fyzických osôb a tiež prijímateľom finančných a nefinančných darov a príspevkov od darcov (právnické,fyzické a súkromné osoby).
Bude poberateľom dotácií z fondov EÚ (v prípade dobrých projektov).
Zakladajúca listina sa zašle na MV SR po zložení potrebnej sumy (kolky + spracovanie zakladajúcej listiny).
Príspevky zasielajte na č.ú.2112742198/1100 (Tatrabanka).
Po zložení min.Sk 1.500,- bude listina zaslaná na MV SR a po jej zaregistrovaní sa zvolá ustanovujúca schôdza,ktorá si zvolí vedenie, preberie náležité dokumenty a určí sa stratégia svojho pôsobenia.
Administrator
Administrátor
Príspevky: 154
Užívatelia "offline" Zobraziť profil Užívateľov
Administrátor zakázal verejnosti možnosť písania príspevkov.
 
#100
Pro Art Málinec Pred 9 rok, 11 mesiaca Karma: 0
Nejedná sa o Občianske združenie Málinec ale o Občianske združenie Pro Art Málinec.Nič proti tomu druhému združeniu,ale už prišlo k nedorozumeniu,nechcenému.Kto vie,nech zverejní návrh stanov.Dúfam,že niekto neposlal peniaze tomu druhému združeniu.Týmto,zároveň žiadam prispievateľov,aby ma na môj e-mail informovali,koľko zaslali a kedy zaslali peniaze.Doteraz prislo okolo tisíc korún,ale bol by som nerád,aby došlo k pochybeniu už na začiatku.Ozaj má už niekto návrh,kedy by sa mala ustanovujúca schôdza konať?Rozmýšľali ste už o tom,akú funkciu budete zastávať?Môj návrh je,aby šéfom bol niekto z Málinca.Hlavne preto,aby mohol preberať poštu.Neviem si predstaviť,žeby to bol niekto,ako ja,Obotones,Majky,Jankos,alebo niekto,kto má dlhodobé výluky nielen z Málinca,ale aj zo SR.Je rozdiel byť členom predsedníctva a predsedom.Je tiež dôležité,aby niekto domáci dohliadal na účet.Na ten,ktorý bude založený po ustanovujúcej schôdzi.Tento dám samozrejme k dispozícii zvoleným orgánom,aby si niekto nemyslel,že ...
Písal som,že stanovy pošlem už v piatok.Ale aké?Tie ktoré som poslal niektorým občanom na posúdenie,alebo plus,čo mi dal ku nim návrhy Zákopčan?A aké sú ku nim pripomienky,resp.dodatky?Ale niekto múdry povedal,-že práve ťažko narodené dieťa býva nakoniec tým dieťaťom, ktoré robí radosť.Takže páni a dámy,čo teraz?Bolo by dobré návrh stanov zverejniť a ku nim povedať pár slov.Ja som ich návrh napísal,ale zverejniť ich neviem.
Administrator
Administrátor
Príspevky: 154
Užívatelia "offline" Zobraziť profil Užívateľov
Administrátor zakázal verejnosti možnosť písania príspevkov.
 
#101
Pro Art Málinec Pred 9 rok, 11 mesiaca Karma: 0
Po vykonaní registrácie OZ Pro Art Málinec nás čaká ustanovujúca členská schôdza,ktorá je najvyšším orgánom združenia.Môj predpoklad je,že by sa tak mohlo stať medzi sviatkami,keď budú doma aj cezpoľní.Dohodnime sa na termíne a na mieste konania.Nakoľko predpokladám,že nepôjde o "masovku",môj návrh je K4.
.
Členský poplatok sa nezmenil je to stále 300 korún až nekonečno,možno pre študentov urobíme zľavu.Neviem,či pre členstvo bude potrebné urobiť nejaké preukazy,ak niekto má chuť,tak nech ich spraví.
Kým nebudeme mať vlastný účet,tak predbežné číslo účtu je:2112742198/1100 a nehanbite sa poslať naň členské,lebo aj ustanovujúca členská schôdza nebude zadarmo a tam budeme preberať iné záležitosti,nie striehnuť,kto vyplatil a nevyplatil.
.
Treba rozmýšľať nad predsedom OZ,ktorý podľa mojej mienky by mal byť z Málinca.Môj návrh je Evka Števove.Je mi síce rodina,ale je zodpovedná a najväčšia sranda je,že ani netuší,že ju na tento post navrhujem a možno ani nevie,že nejaké OZ zakladáme.Ale tiež by som rád vedel o vašich návrhoch.
Administrator
Administrátor
Príspevky: 154
Užívatelia "offline" Zobraziť profil Užívateľov
Administrátor zakázal verejnosti možnosť písania príspevkov.
 
#102
Stanovy Pro Art Málinec Pred 9 rok, 11 mesiaca Karma: 0
STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA Pro Art Málinec PODĽA ZÁKONA Č.83/1990Zb. O ZDRUŽOVANÍ OBČANOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

a)Občianske združenie má názov Pro Art Málinec.Názov sa bude v úradných listinách ako aj v oficiálnych dokumentoch vždy uvádzať v uvedenej forme,vrátane veľkých a malých písmen.

b)Sídlo združenia je Spoločenský dom č.84,985 26 Málinec

c)Cieľom združenia je:

-aktívne pôsobiť pri zachovávaní kultúrneho dedičstva,
zveľaďovať ho a šíriť dobré meno obce Málinec

-podpora vydávania knižných publikácií, autorských diel,
receptov a pod.

-podieľať sa na skompletizovaní, vytvorení a vydaní hudobných
nosičov pôvodnej málinskej ľudovej piesne

-projekty na propagáciu obce, Slovenska(natočenie krátkeho
propagačného videa, tlač letákov a pod.a ich distribúcia)

-prostredníctvom informačných technológií zainteresovať
rodákov a prívržencov obce Málinec na celom svete

-organizovanie školení zameraných na informačné technológie

-znovuobnovenie činnosti kina pre rozvoj kultúry a oddychu
obce

-organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v obci(divadlo,
koncerty, besedy a pod.)

-aktívna spolupráca združenia s integračným centrom pre deti
(aktivovať a integrovať ich do bežného života, spolupracovať
s MŠ a ZŠ ako napríklad organizovanie výletov, rôznych hier,
kultúrnych podujatí a pod.)

-takisto aktívna spolupráca so seniormi a klubom
dôchodcov(začleniť ich do rôznych aktivít obce, remeselná
činnosť, ručné práce, maľovanie a pod.)

-organizácia pravidelných turistických výletov(príp. aj
viacdňových zájazdov) v katastri obce, okolí, prípadne
zaujímavých lokalitách Slovenska

-projekty na podporu čistého životného prostredia v obci(návrhy
na čistenie Ipľa, rozmiestnenie odpadových košov, ankety
„triedite odpady?“ a pod.)


d)Členstvo v združení

-členom združenia sú fyzické osoby(nemusia byť občania SR)

-podľa § 2 ods.2 cit. Zákona členmi združenia môžu byť aj
právnické osoby

-členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom
na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo

Práva členov -podieľať sa na činnosti združenia
-voliť a byť volený do orgánov združenia
-obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami
a žiadať o stanovisko
-byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov
združenia

Povinnosti členov -dodržiavať stanovy združenia
-pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na
jeho práci
-podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností
pomáhať orgánom združenia
-platiť členské príspevky
-ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia

Zánik členstva -vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného
oznámenia o vystúpení zo združenia
-úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby
-vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena
-vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje
členské povinnosti alebo z iných dôležitých dôvodov.
O vylúčení rozhoduje príslušný orgán určený v stanovách.
Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie
na najvyšší orgán združenia.

e)Orgány združenia.........................................................
1.najvyšší orgán je členská schôdza:
-je utvorená zo všetkých členov
-rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným združením
alebo dobrovoľným rozpustením
-schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
-schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
-schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
-volí a odvoláva členov výkonného orgánu, predsedu združenia
a kontrolný orgán
2.výkonný orgán je predsedníctvo: -je zodpovedný za svoju činnosť najvyššiemu orgánu
-riadi činnosť v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu
-volí spomedzi seba a odvoláva predsedu
-zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu
a pripravuje základné materiály na tieto rokovania

3.štatutárny orgán je predseda a podpredseda, ktorí konajú a podpisujú samostatne.

4.kontrolný orgán je revízna komisia: -je kontrolným orgánom ,ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia
-kontroluje hospodárne združenia, upozorňuje orgány na
nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie
-kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov

f)Zásady hospodárenia
-hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu
-združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
-zdrojmi majetku sú:členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb
-výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia.
V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu
vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

g)Zánik družstva
O zániku družstva zlúčením s iným združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán – členská schôdza, ktorý menuje likvidátora.Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.
Zánik združenia sa oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.pri likvidácii združenia sa postupuje podľa § 70-75 Obchodného zákonníka.
Administrator
Administrátor
Príspevky: 154
Užívatelia "offline" Zobraziť profil Užívateľov
Administrátor zakázal verejnosti možnosť písania príspevkov.
 
#103
Pro Art Málinec Pred 9 rok, 11 mesiaca Karma: 0
Registrácia Občianskeho združenia Pro Art Málinec bola vykonaná dňa 5.novembra 2007,číslo spisu VVS/1-900/90-30541,JUDr.Oľga Plišňáková,riaditeľka odboru všeobecnej vnútornej správy.

Zoznam členov Občianskeho združenia Pro Art Málinec:

Urdová Mária
Števove Milan
Straško Ján
Detvanová Anna
Detvanová Lenka
Zákopčan Víťazoslav
Detvan Ján
Sliacky Peter
Piater Marian
Riečicová Vieroslava
Administrator
Administrátor
Príspevky: 154
Užívatelia "offline" Zobraziť profil Užívateľov
Administrátor zakázal verejnosti možnosť písania príspevkov.
 
horeStránka: 1