Málinec http://malinec.sk/ Wed, 22 Nov 2017 20:07:49 GMT FeedCreator 1.8.0-dev (info@mypapit.net) Oznam "Výrub drevín" : Informácia o začatí správneho konania http://malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/455-oznam-qvyrub-drevinq-odbor-starostlivosti-o-ivotne-prostredie-ou-poltar ]]> Mon, 20 Nov 2017 12:26:05 GMT http://malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/455-oznam-qvyrub-drevinq-odbor-starostlivosti-o-ivotne-prostredie-ou-poltar Nové letecké snímky v GALÉRII http://malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/639-nove-letecke-snimky-v-galerii

Galéria sa objaví po kliknutí na obrázok! 

]]>
Fri, 10 Nov 2017 10:22:47 GMT http://malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/639-nove-letecke-snimky-v-galerii
Výsledky volieb do BBSK 2017 v obci Málinec http://malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/638-vysledky-volieb  

Výsledky volieb do Banskobystrického samosprávneho kraj v obci Málinec konané dňa  4.11.2017

 

 

Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov:             1156

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                           405

Počet odovzdaných obálok                                                                405

Počet platných hlasov.lístkov pre voľby do zastupiteľstva                 391

Počet platných hlasov.lístkov pre voľby predsedu                             384

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov do zastupiteľstva:

1. Andrea Baníková, MUDr.                                                              173

2. Pavol Čičmanec                                                                             75

3. Pavel Gavalec, Ing.                                                                      117                                                             

4. Ján Chromek, Ing.                                                                         87                                                                                           

5. Veronika Krnáčová                                                                        14                      

6. Ján Matúš                                                                                       5

7. Matej Melicherčík, Ing.                                                                  30

8. Ján Obročník                                                                                 39

9. Pavel Olšiak, Ing.                                                                          74

10. Bohuslav Salaj                                                                            13

11. Jozef Saxon                                                                                 31

12. Ján Sendrei                                                                                   6

13. David Turčáni, Mgr.                                                                     33

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu:

 

1. Viliam Baňák, Ing.                                                                             -

2. Miroslav Gálik, PaedDr.                                                                      5

3. Pavel Greksa, Ing.                                                                            18

4. Martin Juhaniak, Mgr.                                                                        31

5. Michal Kantor, Mgr.                                                                             1

6. Igor Kašper, Ing.                                                                                48

7. Martin Klus, doc.PhDr.,PhD,MBA                                                        -

8. Vojtech Kökény, Mgr.                                                                           -

9. Marian Kotleba, Ing. Mgr.                                                                  82

10. Ján Lunter, Ing.                                                                             189

11. Stanislav Mičev, PhDr.,PhD                                                              -

12.Zdenek Očovan, Ing.                                                                         -

13.Alena Pivovarčiová, PhDr.                                                                 - 

14. Ivan Saktor, Mgr.                                                                               -

15. Jozef Sásik, Ing.                                                                               3    

16. Jozef Šimko, JUDr.                                                                           -

17. Milan Urbáni, MUDr., CSc, MPH                                                      2        

 

 

Účasť voličov:  35 %   

 

 

 

 

]]>
Tue, 07 Nov 2017 11:38:29 GMT http://malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/638-vysledky-volieb
VZN 1/2017 http://malinec.sk/samosprava-vzn/637-vzn-12017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2017

]]>
Fri, 27 Oct 2017 12:09:31 GMT http://malinec.sk/samosprava-vzn/637-vzn-12017
VZN 2/2017 http://malinec.sk/samosprava-vzn/636-vzn-22017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Málinec

]]>
Fri, 27 Oct 2017 11:56:21 GMT http://malinec.sk/samosprava-vzn/636-vzn-22017
Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa obce Málinec http://malinec.sk/samosprava-vnutorne-predpisy/635-smernica-upravujuca-postup-verejneho-obstaravatea-obce-malinec  

Smernica č. 1/2017 upravujúca postup verejného obstarávateľa 

 

 

Dodatok č.1 k Smernici č. 1/2017 o VO

]]>
Fri, 27 Oct 2017 11:46:43 GMT http://malinec.sk/samosprava-vnutorne-predpisy/635-smernica-upravujuca-postup-verejneho-obstaravatea-obce-malinec
Uznesenie č.5/2017 http://malinec.sk/samosprava-oz/632-uznesenie-52017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 27.9.2017

]]>
Fri, 06 Oct 2017 12:36:22 GMT http://malinec.sk/samosprava-oz/632-uznesenie-52017
Málinský spravodajca 3/2017 http://malinec.sk/malinsky-spravodajca/631-malinsky-spravodajca-32017 ]]> Fri, 06 Oct 2017 12:23:35 GMT http://malinec.sk/malinsky-spravodajca/631-malinsky-spravodajca-32017 Fotodokumentácia z činnosti KC 2016-2017 http://malinec.sk/component/content/article/39-komunitne-centrum-malinec/630-fotodokumentacia-z-innosti-kc-2016-2017 ]]> Wed, 04 Oct 2017 12:08:56 GMT http://malinec.sk/component/content/article/39-komunitne-centrum-malinec/630-fotodokumentacia-z-innosti-kc-2016-2017 Historický kalendár 2018 http://malinec.sk/kultura-blog/628-priprava-kalendara-2018

]]> Wed, 27 Sep 2017 12:04:40 GMT http://malinec.sk/kultura-blog/628-priprava-kalendara-2018 Uznesenie č. 4/2017 http://malinec.sk/samosprava-oz/626-uznesenie-42017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 25.8.2017

]]>
Tue, 12 Sep 2017 12:17:20 GMT http://malinec.sk/samosprava-oz/626-uznesenie-42017
Bezplatné internetové pripojenie- Wi-Fi ZÓNA http://malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/620-bezplatne-internetove-pripojenie-wi-fi-zona ]]> Wed, 09 Aug 2017 11:40:08 GMT http://malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/620-bezplatne-internetove-pripojenie-wi-fi-zona Málinský spravodajca 2/2017 http://malinec.sk/malinsky-spravodajca/619-malinsky-spravodajca-22017

]]>
Tue, 08 Aug 2017 08:27:21 GMT http://malinec.sk/malinsky-spravodajca/619-malinsky-spravodajca-22017
Málinský spravodajca http://malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/618-malinsky-spravodajca Málinskí spravodajca č. 2

]]>
Fri, 21 Jul 2017 11:04:46 GMT http://malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/618-malinsky-spravodajca
Zámer o predaji obecného majetku z dňa 04.07.2017, parcela 854/5 http://malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/617-zamer-o-predaji-obecneho-majetku-z-da-04072017a Obec Málinec , v zmysle § 9a, ods.1 písm.c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 30.6.2017 č. 3/2017, bod 2/j , zverejňuje zámer o odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce.

Popis nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. Málinec, vedená na LV 742, parcela č. 854/5 o výmere 260 m2, vedená ako záhrady, parc.č. 854/6 o výmere 48 m2, vedená ako zastavané plochy, parc.č. 854/7 o výmere 233 m2, vedená ako zastavané plochy, celková výmera 541 m2, podľa geometrického plánu číslo: 46545077-34/2017, vyhotoveného dňa 13.6.2017 Ing. Martinom Falťanom.
Minimálna cena nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku číslo 03/2017 znalkyne v odbore stavebníctva Ing. Boženy Hadadovej , zo dňa 19.1.2017 nasledovne:

Jednotková hodnota pozemku - 0,90 €/m2

Záujemcovia o odkúpenie vyššie uvedených nehnuteľností, môžu svoje cenové ponuky doručiť
na Obecný úrad v Málinci, v termíne do 21.8.2017 do 15.00 hod.


Zámer o odpredaji sa zverejňuje:
1. na úradnej tabuli obce Málinec
2. na internetovej stránke obce Málinec


V Málinci, 4.7.2017


Ing. Igor Čepko
starosta obce

]]>
Tue, 04 Jul 2017 12:27:28 GMT http://malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/617-zamer-o-predaji-obecneho-majetku-z-da-04072017a
Zámer o predaji obecného majetku z dňa 04.07.2017, parcela 854/1 http://malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/616-zamer-o-predaji-obecneho-majetku-z-da-04072017 Obec Málinec , v zmysle § 9a, ods.1 písm.c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 30.6.2017 č. 3/2017, bod 2/k , zverejňuje zámer o odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce.
Popis nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. Málinec, vedená na LV 742, parcela č. 854/1 o výmere 274 m2, vedená ako záhrady, podľa geometrického plánu číslo: 46545077-34/2017, vyhotoveného dňa 13.6.2017 Ing. Martinom Falťanom.
Minimálna cena nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku číslo 03/2017 znalkyne v odbore stavebníctva Ing. Boženy Hadadovej , zo dňa 19.1.2017 nasledovne:

Jednotková hodnota pozemku - 0,90 €/m2

Záujemcovia o odkúpenie vyššie uvedených nehnuteľností, môžu svoje cenové ponuky doručiť
na Obecný úrad v Málinci, v termíne do 21.8.2017 do 15.00 hod.


Zámer o odpredaji sa zverejňuje:
1. na úradnej tabuli obce Málinec
2. na internetovej stránke obce Málinec


V Málinci, 4.7.2017
Ing. Igor Čepko 

]]>
Tue, 04 Jul 2017 12:02:53 GMT http://malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/616-zamer-o-predaji-obecneho-majetku-z-da-04072017
Uznesenie č.3/2017 http://malinec.sk/samosprava-oz/615-uznesenie-32017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 30. júna 2017

]]>
Tue, 04 Jul 2017 11:54:02 GMT http://malinec.sk/samosprava-oz/615-uznesenie-32017
Uznesenie č.2/2017 http://malinec.sk/samosprava-oz/612-uznesenie-22017 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 1. júna 2017

]]>
Tue, 20 Jun 2017 12:31:44 GMT http://malinec.sk/samosprava-oz/612-uznesenie-22017
Zámer o predaji obecného majetku z dňa 15.06.2017 http://malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/611-zamer-o-predaji-obecneho-majetku-z-da-15062017 Obec Málinec , v zmysle § 9a, písm. c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 1.6.2017 č. 2/2017, bod 2/l , zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.

 Popis nehnuteľnosti:

 Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. obce Málinec, je zapísaná  na LV č.742, parcela č.

834, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere  23  m2

838/1, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere  3598 m2

818/2, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere  1443 m2

835, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere  23 m2

836, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere  24 m2

837, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere  21 m2

Minimálna cena nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku číslo 03/2017 znalkyne v odbore stavebníctva Ing. Boženy Hadadovej , zo dňa 19.1.2017 nasledovne:

 Jednotková hodnota pozemku   -   0,90 €/m2

 Záujemcovia o odkúpenie vyššie uvedenej nehnuteľnosti, môžu svoje cenové ponuky doručiť na Obecný úrad v Málinci, v termíne do 21.8. 2017 do 15.00 hod.

V Málinci, 15.6.2017

Ing. Igor Čepko -  starosta obce 

]]>
Fri, 16 Jun 2017 05:48:46 GMT http://malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/611-zamer-o-predaji-obecneho-majetku-z-da-15062017
Pozvánka: Deň stromu 2017 http://malinec.sk/component/content/article/609-pozvanka-de-stromu-2017

]]>
Fri, 09 Jun 2017 08:42:01 GMT http://malinec.sk/component/content/article/609-pozvanka-de-stromu-2017