Málinec http://malinec.sk/ Mon, 18 Jun 2018 21:11:28 GMT FeedCreator 1.8.0-dev (info@mypapit.net) Rádio REGINA - O pôvode názvu obce Málinec http://malinec.sk/kultura-blog/675-radio-regina-o-povode-nazvu-obce-malinec  Docent J. Krško - jazykovedec, objasňuje pôvod názvu obce Málinec. Reláciu si môžete vypočuť po kliknutí na tento odkaz: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11290/631765

]]>
Fri, 15 Jun 2018 09:11:24 GMT http://malinec.sk/kultura-blog/675-radio-regina-o-povode-nazvu-obce-malinec
Málinský spravodajca 1/2018 http://malinec.sk/malinsky-spravodajca/674-malinsky-spravodajca-12018 ]]> Fri, 08 Jun 2018 08:48:10 GMT http://malinec.sk/malinsky-spravodajca/674-malinsky-spravodajca-12018 Podporte našu Základnú školu Málinec - HLASUJTE! http://malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/673-podporte-nau-zakladnu-kolu-malinec-hlasujte

Hlasovať môžete po kliknutí na link:

https://www.dobravec.o2.sk/o2-sportova-akademia-mateja-totha/1243

]]> Wed, 06 Jun 2018 11:34:50 GMT http://malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/673-podporte-nau-zakladnu-kolu-malinec-hlasujte Pozvánka http://malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/672-pozvanka

]]>
Wed, 06 Jun 2018 11:27:04 GMT http://malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/672-pozvanka
Štatút obce Málinec http://malinec.sk/samosprava-vnutorne-predpisy/671-tatut-obce-malinec  

Štatút obce Málinec

 

]]>
Mon, 04 Jun 2018 07:18:03 GMT http://malinec.sk/samosprava-vnutorne-predpisy/671-tatut-obce-malinec
Uznesenie č.3/2018 http://malinec.sk/samosprava-oz/669-uznesenie-32018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 21. mája 2018

]]>
Tue, 22 May 2018 11:55:40 GMT http://malinec.sk/samosprava-oz/669-uznesenie-32018
Uznesenie č. 2/2018 http://malinec.sk/samosprava-oz/667-uznesenie--22018  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 10. mája 2018
 
]]> Thu, 17 May 2018 12:46:39 GMT http://malinec.sk/samosprava-oz/667-uznesenie--22018 Dodatok č.3 k VZN 6/2010 http://malinec.sk/samosprava-vzn/661-dodatok-3-k-vzn-62010 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Málinec

]]>
Mon, 09 Apr 2018 12:07:03 GMT http://malinec.sk/samosprava-vzn/661-dodatok-3-k-vzn-62010
VZN 1/2018 http://malinec.sk/samosprava-vzn/660-vzn-12018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2018

]]>
Mon, 09 Apr 2018 12:00:28 GMT http://malinec.sk/samosprava-vzn/660-vzn-12018
Uznesenie č.1/2018 http://malinec.sk/samosprava-oz/659-uznesenie-12018 zo zasadnutia Obecného Zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 14. marca 2018

]]> Wed, 21 Mar 2018 10:38:04 GMT http://malinec.sk/samosprava-oz/659-uznesenie-12018 Zámer o predaji obecného majetku z dňa 16.3.2018 parcela č.795/1 http://malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/658-zamer-o-predaji-obecneho-majetku-z-da-1632018-parcela-7951 Obec Málinec , v zmysle § 9a, ods.9, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 14.3.2018 č. 1/2018, bod 2/v , vyhlasuje zámer na prenájom nehnuteľnosti z majetku obce.


Popis nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. obce Málinec, zapísaná na LV č. 742, parcela č. 795/1, o výmere cca 28 m2.
Výšku nájomného za prenájom nehnuteľnosti stanoví Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením.

Záujemcovia o prenájom vyššie uvedenej nehnuteľností, môžu svoje žiadosti o prenájom, spolu s navrhovanou výškou nájomného predložiť na Obecný úrad v Málinci v úradných hodinách, v termíne do 30.4.2018.


Zámer o prenájme sa zverejňuje:
1. na úradnej tabuli obce Málinec
2. na internetovej stránke obce Málinec

V Málinci, 16.3.2018

Ing. Igor Čepko
starosta obce 

]]>
Wed, 21 Mar 2018 10:23:46 GMT http://malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/658-zamer-o-predaji-obecneho-majetku-z-da-1632018-parcela-7951
Zámer o predaji obecného majetku z dňa 16.3.2018 parcela č.789/4 http://malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/657-zamer-o-predaji-obecneho-majetku-z-da-1632018-parcela-7894 Obec Málinec , v zmysle § 9a, písm. c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 14.3.2018, č. 1/2018, bod 2/m , zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.

Popis nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. obce Málinec, je zapísaná na LV č.742, parcela č. 789/4, zastavaná plocha o výmere 150 m2.

Minimálna cena nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku číslo 03/2017 znalkyne v odbore stavebníctva Ing. Boženy Hadadovej , zo dňa 19.1.2017 nasledovne:
Jednotková hodnota pozemku - 0,90 €/m2


Záujemcovia o odkúpenie vyššie uvedenej nehnuteľnosti, môžu svoje cenové ponuky doručiť
na Obecný úrad v Málinci, v termíne do 30.4. 2018 do 15.00 hod.


V Málinci, 16.3.2018

Ing. Igor Čepko
starosta obce 

]]>
Wed, 21 Mar 2018 10:20:46 GMT http://malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/657-zamer-o-predaji-obecneho-majetku-z-da-1632018-parcela-7894
Zámer o predaji obecného majetku z dňa 16.3.2018 parcela č.784/6 http://malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/656-zamer-o-predaji-obecneho-majetku-z-da-1632018-parcela-7846
Obec Málinec , v zmysle § 9a, písm. c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 14.3.2018, č. 1/2018, bod 2/n , zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.

Popis nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. obce Málinec, je zapísaná na LV č.742, parcela č. 784/6, zastavaná plocha o výmere 11 m2.

Minimálna cena nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku číslo 03/2017 znalkyne v odbore stavebníctva Ing. Boženy Hadadovej , zo dňa 19.1.2017 nasledovne:
Jednotková hodnota pozemku - 0,90 €/m2

Záujemcovia o odkúpenie vyššie uvedenej nehnuteľnosti, môžu svoje cenové ponuky doručiť na Obecný úrad v Málinci, v termíne do 30.4. 2018 do 15.00 hod.

V Málinci, 16.3.2018

Ing. Igor Čepko
starosta obce 

]]>
Wed, 21 Mar 2018 10:15:14 GMT http://malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/656-zamer-o-predaji-obecneho-majetku-z-da-1632018-parcela-7846
Aktualizácia rozpočtu 2018 http://malinec.sk/samosprava-aktuality/654-aktualizacia-rozpotu-2018  

Rozpočtové opatrenie č.1/2018 - Aktualizácia rozpočtu k 14.3.2018

 

]]>
Thu, 15 Mar 2018 09:09:42 GMT http://malinec.sk/samosprava-aktuality/654-aktualizacia-rozpotu-2018
Oznam: Informácia o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona o ochrane prírody http://malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/651-oznam-informacia-o-povinnostiach-vyplyvajucich-zo-zakona-o-ochrane-prirody  

Informácia o niektorých povinnostich vyplývajúcich zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskoršých predpisov, adresovaná užívateľom a vlastníkom poľnohospodárskych pozemkov

 

]]>
Thu, 01 Feb 2018 14:14:49 GMT http://malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/651-oznam-informacia-o-povinnostiach-vyplyvajucich-zo-zakona-o-ochrane-prirody
Plnenie rozpočtu 2017 http://malinec.sk/samosprava-aktuality/650-plnenie-rozpotu-2017  

Plnenie rozpočtu obce Málinec k 31.12.2017

 

]]>
Mon, 29 Jan 2018 07:21:41 GMT http://malinec.sk/samosprava-aktuality/650-plnenie-rozpotu-2017
Rádio REGINA - Spomienky Štefana Urbašíka na vojnový január 1945 http://malinec.sk/kultura-blog/649-radio-regina-spomienky-tefana-urbaika-na-vojnovy-januar-1945

Rozhovor si môžete vypočuť po kliknutí na link: https://reginastred.rtvs.sk/clanky/historia/152754/spomienky-na-vojnovy-januar-1945

]]>
Fri, 19 Jan 2018 10:10:25 GMT http://malinec.sk/kultura-blog/649-radio-regina-spomienky-tefana-urbaika-na-vojnovy-januar-1945
Zmluvy 2018 http://malinec.sk/component/content/article/26-zmluvy-faktury-objednavky/648-zmluvy-2018

ZMLUVY 2018

Číslo zmluvy

Popis predmetu zmluvy

Cena v Eur

Identifikačné údaje zmluvnej strany

Dátum zv06.06.2018erejnenia zmluvy

6300140941 Dodatok č. 5 k zmluve o dodávke plynu - SPP a.s. Bratislava 15.6.2018 - Dodatok č.2 k zmluve o nájme pozemku - M. Kancko, Družstevná 455/5, Málinec 15.6.2018 PHZ-OPK1-2018-000618-003 Zmluva o poskytnutí dotácie - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Málinec 30 000,00 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 08.06.2018 tz2018-05-15jv1 Zmluva o poverení spracovaním os. údajov - TOPSET Solutions s.r.o. , Stupava 06.06.2018 - Zmluva o podaní umeleckého výkonu - atrakcie MDD 250,00 František Vocásek, Jelšovec 04.06.2018 - Zmluva o podaní umeleckého výkonu - hudba MDD 100,00 Gúgľava Branislav, Mýtna 04.06.2018 - Zmluva o spracovaní osobných údajov v informačn. systéme. - Remek s.r.o. Nitra 29.5.2018 18/29/50j/18 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu miestnej zamestnanosti 9327,60 ÚPSVaR Lučenec 29.5.2018 - Kúpna zmluva -výzdoba domu smútku 700,00 Ľubomír Schlosár 28.5.2018 - Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku 4,20 / rok Július Trčan, Málinec 23.05.2018 - Kúpna zmluva - nehnuteľný majetok 29,70 a 9,90 Mgr. Andrea a Ján Melichovci, Málinec a  Denisa Hroncová, Málinec 18.05.2018 - Zmluva o dielo - spracovanie KPSS 500,00 PRODEM, zast. P. Uhrin, Hradište 15.05.2018 - Zmluva o spolupráci -rekonštrukcia futbalového ihriska - Slovenský futbalový zväz, Bratislava 15.05.2018 - Zmluva o podaní umelec. výkonu - divadlo DM 190,00 OZ Opona, Poltár zast.:V. Kojnoková 14.5.2018 - Zmluva audítorské služby - audit účtovnej závierky 2017 1680,00 A.K.I. AUDIT s.r.o., Lučenec 09.05.2018 18/29/50J/10 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu reg. zamestnanosti podľa § 50j 4663,80 UPSVaR Lučenec 04.05.2018 tz2018-04-30vs1 Zmluva o aktualizácii programov 72,00 TOPSET Solutions s.r.o. , Stupava 04.05.2018 - Zmluva o podaní umeleckého výkonu - účinkovanie na stavaní mája 200,00 DIAMONT, zast. J. Kminiak , Hradište 30.04.2018 - Kúpna zmluva - nehnuteľnosť 486,90 Jana Findrová, Málinec 30.04.2018 č.z 38 468 Zmluva o poskytnutí dotácie - materálno technické vybavenie DHZO 3000,00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 24.04.2018 18/29/052/1 Dohoda o zabezpečení aktivačnej činnosti 4771,80 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Lučenec 05.04.2018 18/29/52A/22 Dohoda o zabezpečení a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľ. služby 300,12 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Lučenec 03.04.2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť pre deti a žiakov do 15 rokov 810,00/rok Teleovýchovná jednota Málinec, zastúpená: Ing. Turicom P.  23.3.2018 - Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie  1000,00 DHZ, zastúpený:  Mgr. Zákopčanová Helena 23.3.2018 4300084959 Zmluva o pripojení zariadenia -zníženie MRK - Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina 23.3.2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie - navýšenie 200,00 ZO SZPB 23.3.2018 - Kúpno predajná zmluva -palivové drevo 300,00 Roman Kovaľančík, Málinec 23.3.2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť detí a žiakov do 15 rokov 2460,00/rok ZŠ Málinec , zast. Mgr. K. Čonka 23.3.2018 - Kúpna zmluva - predaj bytu 362,15 M. Balog a A. Kapurová, Málinec 1.3.2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie projektu "Dokončenie rekonštrukcie miestnej komunikácie v MRK obci Málinec 5 000,00 Ministerstvo vnútra SR 7.02.2018 - Dohoda o ukončení prenájmu nebytových priestorov - Towercom a.s. , Bratislava 30.1.2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie  - TJ Jednota 15 600,00/rok Telovýchovná Jednota-Jednota, zstúpený: Peter Melich 23.1.2018 - Kúpna zmluva - nehnuteľnosť 246,60  Ing. R. Pastva, B. Bystrica, a Mgr. R. Pastvová, Málinec 22.1.2018 - Dohoda o splátkovom kalendáry 40 921,00 TESLUX s.r.o. 17.1.2018 - Dodatky k zmluve o poskytovaní verejných služieb - telefónne linky OÚ - Slovak Telekom a.s., Bratislava 16.1.2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie - ZO SZPB 600,00 ZO SZPB, zastúpený: Mgr. Tokár Ján 12.1. 2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie  - DHZ 7 000,00 DHZ, zastúpený:  Mgr. Zákopčanová Helena 12.1.2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie - Klub dôchodcov 300,00 Klub dôchodcov, zastúpený: Fodorová Zdenka 12.1.2018 - Dodatok č.5 o prenájme nebytových priestorov k zmluve č.2/2007/08 - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 11.1.2018 17/29/054/250 Dohoda o poskytnutí fin. prostriedkov na podporu vytvárania prac. miest. 5 372,00 UPSVaR Lučenec 10.1.2018 - Protokol o odovzdaní a prevzatí - nasávacie hadice: Hasičský zbor - Ministerstvo vnútra SR  10.1.,2017 - Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku 26,20 / rok Ján Urda, Školská 215, Málinec 2.1.2018 ]]>
Tue, 09 Jan 2018 07:44:55 GMT http://malinec.sk/component/content/article/26-zmluvy-faktury-objednavky/648-zmluvy-2018
Faktúry 2018 http://malinec.sk/component/content/article/26-zmluvy-faktury-objednavky/647-faktury-2018

FAKTÚRY 2018

Január 2018

Február 2018

Marec 2018

Apríl 2018

Máj 2018

Jún 2018

Júl 2018

August 2018

September 2018

Október 2018

November 2018

December 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
Tue, 09 Jan 2018 07:40:56 GMT http://malinec.sk/component/content/article/26-zmluvy-faktury-objednavky/647-faktury-2018
Objednávky 2018 http://malinec.sk/component/content/article/26-zmluvy-faktury-objednavky/646-objednavky-2018  

OBJEDNÁVKY  rok 2018

Číslo objednávky

Popis objednaného plnenia

Dátum vyhotovenia

Identifikačné údaje dodávateľa

Údaje o fyz. osobe, ktorá objednávku podpísala

17/2018 Pretláčanie kanalizácie -Školská ulica 15.06.2018 Spool a.s., Lučenec Ing. Igor Čepko
16/2018 Výtvarný materiál MŠ 13.06.2018 OFFICE LAND s.r.o Ing. Igor Čepko
15/2018 Germicídny žiarič 17.05.2018 PROMOS s.r.o. , Vrbové Ing. Igor Čepko
14/2018 Pretlačenie kanalizácie 17.05.2018 Spool a.s., Lučenec Ing. Igor Čepko
13/2018 Ročná kontrola detského ihriska 17.05.2018 Michal Hric, Lučenec Ing. Igor Čepko
12/2018 Revízia a tlaková skúška plynových zariadení 04.05.2018 Ing. Račko, Poltár Ing. Igor Čepko
11/2018 Registratúra 27.4.2018 TOP SET Solution s.r.o. , Stupava Ing. Igor Čepko
10/2018 Pretláčanie kanalizácie 21.3.2018 Spool a.s. , Lučenec Ing. Igor Čepko
9/2018 Kuchynská linka 12.3.2018 Tempo Kondela s.r.o., Lučenec Ing. Igor Čepko
8/2018 Aktualizácia grafickej a textovej dokumentácie hrobových miest  27.2.2018 Mišík geodetická kancelária, Lučenec Ing. Igor Čepko
7/2018 Vypracovanie žiadosti o NFP a VO výzvy OPKZP-PO1-SC11-2017-32 26.2.2018 ENEGROS s.r.o. Lučenec Ing. Igor Čepko
6/2018 Výmena ampuliek pre objekt spol. dom 5.2.2018 ISTA Slovakia s.r.o. Bratislava Ing. Igor Čepko
5/2018 Služby vodného hospodárstva - ČOV 31.1.2018 HYMES MK s,r.o. , Bratislava Ing. Igor Čepko
4/2018 Kamenivo  30.1.2018 Calmit s.r.o., Bratislava Ing. Igor Čepko
3/2018 Knihy do obecnej knižnice 23.1.2018 Novohradská knižnica , Lučenec Ing. Igor Čepko
2/2018 Športová sieť 16.1.2018 Košík siete s.r.o. Nové Zámky Ing. Igor Čepko
1/2018 Tlačivo DZN 9.1.2018 Inprost s.r.o. Bratislava Ing. Igor Čepko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
Tue, 09 Jan 2018 07:32:33 GMT http://malinec.sk/component/content/article/26-zmluvy-faktury-objednavky/646-objednavky-2018