Miestna občianska poriadková služba Málinec PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 15 Júl 2019 12:42

 

Obec Málinec dňa 1.7.2019 začala implementovať projekt pod názvom Miestna občianska poriadková služba ( ďalej len MOPS) tvoria ju dvaja členovia MOPS a to:

  Ing.Michal Detvan a Jozef Illéš

Členov MOPS spoznáte podľa rovnošaty, ktorú tvorí najmä reflexná vesta zeleno-žltej neónovej farby s označením na chrbte " Miestna občianska poriadková služba MÁLINEC"  a preukaz člena MOPS s fotografiou. 

Kontakt na členov MOPS je: 0948 840360,  ktoré slúži občanom pre nahlásenie prípadných podnetov napr: kde by mala MOPS hliadkovať alebo hlásenie vandalizmu. Upozorňujeme občanov, že práca MOPS je preventívneho charakteru, členovia MOPS nie sú oprávnení zasahovať ako polícia !!

Príklady náplne práce členov MOPS:

 • monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy,  upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky...
 • dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejných priestranstiev a zariadení),
 • upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa
 • je nápomocný hliadke Policajného zboru SR ,
 • kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov  v záujme prevencie, protispoločenskej činnosti, užívania drog a iných návykových látok
 • monitorovať drobné násilné činy (napr.  vandalizmus, bitky)  a vykonávať operatívne zákroky 
 • monitoruje a predchádza vzniku konfliktu , snaží sa asertívne (kľudne, s pochopením) zjednávať poriadok a riešiť konflikty
 • dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v obci,
 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar,
 • monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok, monitoruje a vykonáva činnosti predchádzajúce vzniku verejného znečistenia  odpadmi, upozorňovať na správne nakladanie s odpadmi
 • monitorovať a ohlasovať nelegálny odber elektrickej energie, vody a  pod.
Posledná úprava Piatok, 08 November 2019 16:19