Aktuality

            

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí. Urbárska lesná spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Málinec získalo z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) nenávratný finančný príspevok vo výške 511 673,88 EUR na projekt Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Kopanice a výstavba protipožiarnej nádrže Podhrad. Poskytovateľom NFP je Pôdohospodárska platobná agentúra (www.apa.sk) v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020. 

Projekt bude realizovaný od 04/2016 do 04/2018. Predmetom projektu bude rekonštrukcia a oprava existujúcej lesnej cesty Kopanice, ktorá predovšetkým sprístupní dotknutú lokalitu pre zásahy požiarnej techniky, zabezpečí ochranu lesných kultúr a mladých lesných porastov proti požiarom a výstavba protipožiarnej nádrže Podhrad, ktorá bude slúžiť ako zdroj vody pre hasičskú techniku v čase lesných požiarov.