Zámer o predaji obecného majetku z dňa 02.11.2018 parcela č. 5167/1 Tlačiť
Napísal Administrator   
Piatok, 02 November 2018 11:06
Obec Málinec , v zmysle § 9a, písm. c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 17.10.2018,  č. 6/2018, bod 2/b , zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.

 

Popis nehnuteľnosti:

Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. obce Málinec, je zapísaná  na LV 742, č.p. 5167/1 o výmere  444 m2  - orná pôda.

Minimálna cena nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku číslo 64/2018 znalkyne v odbore stavebníctva Ing. Boženy Hadadovej , zo dňa 2.11.2018 nasledovne: 

Jednotková hodnota pozemku   -   2,93 €/m2


Záujemcovia o odkúpenie vyššie uvedenej nehnuteľnosti, môžu svoje cenové ponuky doručiť na Obecný úrad v Málinci, v termíne do 20.11. 2018 do 15.00 hod. 


Zámer o odpredaji sa zverejňuje:  

1. na úradnej tabuli obce Málinec 
2. na web stránke obce Málinec


V Málinci, 2.11.2018 
Ing. Igor Čepko -  starosta obce 


Posledná úprava Štvrtok, 24 Január 2019 09:33