Zámer o predaji obecného majetku z dňa 16.3.2018 parcela č.795/1 Tlačiť
Napísal Administrator   
Streda, 21 Marec 2018 11:23

Obec Málinec , v zmysle § 9a, ods.9, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 14.3.2018 č. 1/2018, bod 2/v , vyhlasuje zámer na prenájom nehnuteľnosti z majetku obce.


Popis nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. obce Málinec, zapísaná na LV č. 742, parcela č. 795/1, o výmere cca 28 m2.
Výšku nájomného za prenájom nehnuteľnosti stanoví Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením.

Záujemcovia o prenájom vyššie uvedenej nehnuteľností, môžu svoje žiadosti o prenájom, spolu s navrhovanou výškou nájomného predložiť na Obecný úrad v Málinci v úradných hodinách, v termíne do 30.4.2018.


Zámer o prenájme sa zverejňuje:
1. na úradnej tabuli obce Málinec
2. na internetovej stránke obce Málinec

V Málinci, 16.3.2018

Ing. Igor Čepko
starosta obce