Zámer o predaji obecného majetku z dňa 16.3.2018 parcela č.789/4 Tlačiť
Napísal Administrator   
Streda, 21 Marec 2018 11:20

Obec Málinec , v zmysle § 9a, písm. c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 14.3.2018, č. 1/2018, bod 2/m , zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.

Popis nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. obce Málinec, je zapísaná na LV č.742, parcela č. 789/4, zastavaná plocha o výmere 150 m2.

Minimálna cena nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku číslo 03/2017 znalkyne v odbore stavebníctva Ing. Boženy Hadadovej , zo dňa 19.1.2017 nasledovne:
Jednotková hodnota pozemku - 0,90 €/m2


Záujemcovia o odkúpenie vyššie uvedenej nehnuteľnosti, môžu svoje cenové ponuky doručiť
na Obecný úrad v Málinci, v termíne do 30.4. 2018 do 15.00 hod.


V Málinci, 16.3.2018

Ing. Igor Čepko
starosta obce