Zámer o predaji obecného majetku z dňa 21.12.2017 parcela č.784/5 Tlačiť
Napísal Administrator   
Štvrtok, 21 December 2017 15:02

Obec Málinec , v zmysle § 9a, písm. c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 15.12.2017,  č. 6/2017, bod 2/s , zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.

 

Popis nehnuteľnosti:

 Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. obce Málinec, je zapísaná  na LV č.742, parcela č. 784/5 o výmere 33 m2, ktorá vznikla geometrickým plánom č. j. 36624039-199/2017, zo dňa 6.12.2017, rozdelením parcely č. 784/4.

  Minimálna cena nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku číslo 03/2017 znalkyne v odbore stavebníctva Ing. Boženy Hadadovej , zo dňa 19.1.2017 nasledovne:

 Jednotková hodnota pozemku   -   0,90 €/m2

 Záujemcovia o odkúpenie vyššie uvedenej nehnuteľnosti, môžu svoje cenové ponuky doručiť na Obecný úrad v Málinci, v termíne do 15.2. 2018 do 15.00 hod.

 

 V Málinci, 21.12.2017

 Ing. Igor Čepko- starosta obce

 

 

 

Posledná úprava Streda, 21 Marec 2018 11:28