Zámer o predaji obecného majetku z dňa 15.06.2017 PDF Tlačiť E-mail

Obec Málinec , v zmysle § 9a, písm. c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 1.6.2017 č. 2/2017, bod 2/l , zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.

 Popis nehnuteľnosti:

 Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. obce Málinec, je zapísaná  na LV č.742, parcela č.

834, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere  23  m2

838/1, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere  3598 m2

818/2, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere  1443 m2

835, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere  23 m2

836, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere  24 m2

837, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere  21 m2

Minimálna cena nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku číslo 03/2017 znalkyne v odbore stavebníctva Ing. Boženy Hadadovej , zo dňa 19.1.2017 nasledovne:

 Jednotková hodnota pozemku   -   0,90 €/m2

 Záujemcovia o odkúpenie vyššie uvedenej nehnuteľnosti, môžu svoje cenové ponuky doručiť na Obecný úrad v Málinci, v termíne do 21.8. 2017 do 15.00 hod.

V Málinci, 15.6.2017

Ing. Igor Čepko -  starosta obce