Zmluvy - rok 2014

 

Zmluvy - rok 2014

         
         

Číslo zmluvy

Popis predmetu zmluvy

Cena v Eur

Identifikačné údaje zmluvnej strany

Dátum zverejnenia zmluvy

- zmluvy stočné rok 2014 - - 29.12.2014
1215/2014 poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu
8691,- Úrad vlády SR,Námestie Slobody 1,813 70 Bratislava 1 29.12.2014
IAZaSI/1 mandátna zmluva-projektový manažér
2260,80 Mária Telgárska 23.12.2014
465/2014-IZ-4.0/V zmluva o spolupráci NP Komunitné centrá
- IApOPZaSI,Špitálska 6,814 55 Bratislava 23.12.2014
- zmluva o poskytovaní finančného príspevku
271,87,- Mikroregión Hornohrad-ISC ,Málinec 16.12.2014
9/BB/2014 dotácia prevencia kriminality
4500,- Ministerstvo vnútra SR-Okresný úrad BB,Námestie Ľ.Štúra č.1,974 05 BB 12.12.2014
20764/26120130025 účasť na projekte moderné vzdelávanie
- Metodicko-pedagogické centrum,Ševčenkova 11,850 06 Bratislava 12.12.2014
20764/26120130025 účasť na projekte moderné vzdelávanie
- Metodicko-pedagogické centrum,Ševčenkova 11,850 06 Bratislava 12.12.2014
- nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku
2,25,- Miroslava Balogová,Sklárska 379/6,Málinec 11.12.2014
- nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku
2,25,- Robert Torok,Urbárska 140/1 Málinec 11.12.2014
46/52/2014 dodatok č.1
- ÚPSVaR,F.Lehára 18,984 01 Lučenec 10.12.2014
10/2014 verejný vodovod,kanalizácia
- Podhorová Adriana,Mlynská 133/12,985 26 Málinec 26.11.2014
09/2014 verejný vodovod,kanalizácia
- Kubiš Peter,Tichá 7/8,985 26 Málinec 26.11.2014
08/2014 verejný vodovod,kanalizácia
- Albert Peter,Slaná Lehota 68,987 01 Poltár 26.11.2014
07/2014 verejný vodovod,kanalizácia
- Urda Ján,Za lesami 355/17,985 26 Málinec 26.11.2014
06/2014 verejný vodovod,kanalizácia
- Ing.Melichová Michaela,Lipová 296/22,985 26 Málinec 26.11.2014
05/2014 verejný vodovod,kanalizácia
- Valentýniová Viera,Nám.SNP 47/13,985 26 Málinec 26.11.2014
04/2014 verejný vodovod,kanalizácia
- Mgr.Miroslav Straško,Zdravotná 37/2,985 26 Málinec 26.11.2014
03/2014 verejný vodovod,kanalizácia
- Kancková Elena,Hlavná 185/20,985 26 Málinec 26.11.2014
02/2014 verejný vodovod,kanalizácia
- Mudr.Ján Vrábeľ,Tichá 8/6,985 26 Málinec 26.11.2014
  Dodatok č.1 k zmluve
1000,- Ing.Hanzelová Valéria,Dobroč 14 21.11.2014

Dodatok č.1 k dohode o podmienakch vykonávania menších obecných služieb
- UPSVAR Lučenec, F. Lehára 19, 98401 Lučenec 13.11.2014
  Zmluva o prevode majetku obce
1,00 Obec Ozdín, Ozdín č.52, 98524 Rovňany 13.11.2014
  Zmluva o prevode vlastníckeho práva
280,81 Drahoslav Bary, Zata Baryová, Sklárska 391/3, Málinec 12.11.2014
č.p.: 6580883766 Havarijné poistenie motorového vozidla - Bobcat S530 503,96/ na rok Kooperativa poisťovňa a.s. Nám. Š. Moyzesa 9, Banská Bystrica 12.11.2014

poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb - traktor
117,31 Kooperativa poisťovňa, a.s., Štefaničova 4, 816 23 Bratislava 12.11.2014

havarijné poistenie motorových vozidiel - čelný nakladač
344,25 Kooperativa poisťovňa, a.s., Štefaničova 4, 816 23 Bratislava 12.11.2014
4419005290 poistná zmluva
303,38,- Komunálna poisťovňa,a.s.Vienna Insurance Group,Štefánikova 17,811 05 Bratislava 5.11.2014
389/2014-IZ-4.0 IV zmluva o poskytnutí NFP
20491,12,- MPSVaR SR,Špitálska 6 ,816 43 Bratislava 4.11.2014
46/52/2014 dohoda MOS
4917,- ÚPSVAR,F.Lehára 18,984 01 Lučenec 29.10.2014
  dodatok k zmluve PZP - náves 136,- Komunálna poisťovňa,a.s.,Vienna insurance group,Štefánikova 17,811 05 Bratislava 28.10.2014
  dodatok k zmluve PZP - traktor 256,- Komunálna poisťovňa,a.s.,Vienna insurance group,Štefánikova 17,811 05 Bratislava 28.10.2014
4419005269 poistná zmluva
161,90,- Komunálna poisťovňa,a.s.Vienna Insurance Group,Štefánikova 17,811 05 Bratislava 20.10.2014
4419005266 poistná zmluva
868,20,- Komunálna poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group,Štefánikova 17,811 05 Bratislava 16.10.2014
29092014 zmluva o diela
15 502,58,- Kolek, s.r.o.Mikušovská cesta 5319,984 01 Lučenec 16.10.2014
4419004020 Dodatok č.1
46,60,- Komunálna poisťovňa,a.s.Vienna Insurance Group,Štefánikova 17,811 05 Bratislava 15.10.2014
  zmluva o účinkovaní na podujatí
110,- Matiaš Juraj,Veneská 12,990 01 Veľký Krtíš 10.10.2014

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Dodatok č.1
1000,- Futbalový klub Telovýchovnej jednoty v Málinci 9.10.2014
  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
50.- Občianske združenie, Málinec 9.10.2014
38/2014 zmluva o dielo
4776,- EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.,ul.Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov 3.10.2014
298/2014-IZ-4.0/V zmluva o poskytnutí NFP
63 179,48,- Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia,Špitálska 6,814 55 Bratislava 3.10.2014
OPV/24/2011 dodatok č.1
- Metodicko-pedagogické centrum,Ševčenkova 11,850 05 Bratislava 2.10.2014
OPV/27/2013 dodatok č.1
- Metodicko-pedagogické centrum,Ševčenkova 11,850 05 Bratislava 30.9.2014
524/2014/ODDF poskytnutie finančnej dotácie na rok 2014
800,- BBSK,Nám.SNP 23,974 01 Banská Bystrica 23.9.2014
- Dodatok č.2 k Dohode č.23/§52/2014
- ÚPSVaR Lučenec,F. Lehára 18,984 01 Lučenec 3.9.2014
- Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
145 547,01 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,Dobrovičova 12,812 66 Bratislava 27.8.2014
- zmluva o výpožičke
- ÚPSVaR Lučenec, F.Lehára 18,984 01 Lučenec 25.8.2014
- dodatok č.2
40,80 Mária Križanová, Lučenec-Opatová , Daxnerova č.5, 98401 Lučenec 22.8.2014
- kúpna zmluva 700,- Berkiová Alexandra, Berkiová Denisa, Lipová 292/28, Málinec 20.8.2014
- zmluva o podaní umeleckého výkonu 750,- Viera Puterová, Bučany 313, 919 28 Bučany 18.8.2014
- dodatok č.1
- Mária Križanová,Lučenec - Opatová,Daxnerovač.5,984 01 Lučenec 8.8.2014
- zmluva o poskytnutí finančného príspevku
300,- Klub dôchodcov,Málinec 4.8.2014
- zmluva o poskytovaní služieb
690,- Občianske združenie BOVAP,Svätoplukova 2,984 01 Lučenec 4.8.2014
- nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku
2,25,- Ľubomír Janšto,Urbárska 166/18,Málinec 31.7.2014
- nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku
7,50,- Ladislav Oláh,Za lesami 473/36,Málinec 31.7.2014
č.69/2014 dohoda
- ÚPSVaR Lučenec,F.Lehára 18,984 01 Lučenec 31.7.2014
  dodatok k zmluve PZP -Bobcat 117,- Komunálna poisťovňa,a.s.,Vienna insurance group,Štefánikova 17,811 05 Bratislava 30.7.2014
- poistná zmluva
- Komunálna poisťovňa,a.s.,Vienna insurance group,Štefánikova 17,811 05 Bratislava 30.7.2014
- zmluva o dielo
700,- SE GROUPPE s.r.o., Priekopnícka 32,821 06 Bratislava 28.7.2014
- zmluva o účinkovaní
70,- Lukostrelecký klub-Divín,Nám.Mieru č.656/5,985 52 Divín 25.7.2014
- zmluva o vzájomnej spolupráci
400,- František Mádle,Ul.Švermova 360/77,460 10 Liberec 10 25.7.2014
- zmluva o podaní umeleckého výkonu
300,- Folklórne združenie JÁNOŠÍK,Kvetná 3,986 01 Fiľakovo 25.7.2014
10071208U01 rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Málinec
18 351,26,- Enviromentálny fond,Bukureštská 4,813 26 Bratislava 21.7.2014
01/06/2014 Zhotovenie projektovej dokumentácie stavby- Rekonštrukcia MŠ 7 350,00 Ing. Radoslava Slobodníková, Gregorova Vieska 18.7.2014
2014 MRK II BB BB012 zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku
1692,- Metodicko-pedagogické centrum,Ševčenkova 11,P.O.BOX 191, 850 05 Bratislava 14.7.2014
- mandátna zmluva č.2/2014
3600,- OVING s.r.o. ,Ulica barákova 32,984 01 Lučenec 8.7.2014
- zmluva o poskytnutí finančného príspevku
3800,- DHZ SR Málinec 4.7.2014
- zmluva o výpožičke
- MŠVVaŠ SR,Stromová 1,Bratislava 813 30 4.7.2014
- zmluva o účasti na projekte
-  Metodicko-pedagogické centrum,Ševčenkova 11,850 05 Bratislava 4.7.2014
- zmluva o dielo č1/2014
91 617,01,- ENVIGEO,a.s.,Kynceľová 2,974 11 Banská Bystrica 4.7.2014
- kúpna zmluva
2305,50,- Ing.Lukáč Jozef-Colosport,Malcov 217,086 06 Malcov 4.7.2014
- darovacia zmluva
- Viliam Haffner,Anna Haffnerová,ulica M.Rázusa 1397/78 Lučenec 2.7.2014
49/§51/2014 dodatok č.1
- ÚPSVAR Lučenec,F.Lehára č.18,984 01 Lučenec 1.7.2014
- zmluva audítorské služby
650,- Ing.Hanzelová Valéria,Dobroč 14 23.6.2014
- kúpna zmluva
64 280,- P&L Slovakia,spol s.r.o. Partizánska 401,916 24 Horná Streda 23.6.2014
- kúpna zmluva
36 900,- EKOPROGRES-výrobné družstvo,Zamarovská 260, 911 05 Zamarovce 23.6.2014
- kúpna zmluva
39 300,- Hydrex,s.r.o. Partizánska ul. č.1877,962 05 Hriňová 23.6.2014
- zmluva o nájme zdravotnej pomôcky
24,- Mária Križanová,Daxnerova č.5,984 01 Lučenec 13.6.2014
23/§52/2014 Dodatok č.1
- ÚPSVaR,F.Lehára 18,984 01 Lučenec 11.6.2014
- Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.5.2014 - SVOMA,s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec 4.6.2014

 

VP/14/04410/002

 
hromadná licenčná zmluva
- SOZA,Rastislavova 3,821 08 Bratislava 2 22.5.2014
- zmluva o dielo
18 015,66,- SVOMA,s.r.o.,Podjavorinská 21,984 01 Lučenec 20.5.2014
01/2014/P verejný vodovod,kanalizácia
- Andrea Pokošová,Okružná 161/5,985 26 Málinec 15.5.2014
MK-924/2014/2.5 nákup knižničného fondu
500,- MK Slovenskej republiky,Námestie SNP č.33,813 31 Bratislava 1 12.5.2014
- zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom
- ista Slovakia,s.r.o.,Podunajská 25,821 06 Bratislava 12.5.2014
- zmluva o dodaní tovaru
9 598,80,- Ing.Kvetoslava Dedinská D-nábytok,M.Rázusa 1,984 01 Lučenec 5.5.2014
- zmluva o dielo
115 414,98,- SPODSTAV,s.r.o.,Zvolenská cesta 5034/49,984 01 Lučenec 5.5.2014
- zmluva o dodaní tovaru
11 605,- MPR System,s.r.o.Sklárska 506/24,987 01 Poltár 5.5.2014
- kúpno-predajná zmluva
8853,60,- Obročník Ján-ELEKTRO D,Rúbanisko II/75,984 03 Lučenec 5.5.2014
- zmluva o účinkovaní
150,- Vladimír Sihelský,České Brezovo 58,985 03 České Brezovo 30.4.2014
- zmluva o poskytnutí dotácie
15,- Mesto Poltár,zast.primátorom Pavlom Gavalcom,Železničná 489/1,987 01 Poltár 16.4.2014
- zmluva o poskytnutí dotácie
1680,- ZŠ Málinec, zas.riaditeľom Mgr.Karol Čonka,Hlavná 86/29, 985 26 Málinec 16.4.2014
zmluva č.201401 mandátna zmluva č.201401
6000,- Mgr.Pavol Kalmár,Mateja Hrebendu 144/6,985 05 Kokava nad Rimavicou 11.4.2014
zmluva A/1389/03/2008 dodatok č.3-zmluva o aktualizácii programov
144,- TOPSET Solutions s.r.o.,Hollého č.2366/25B,900 31 Stupava 4.4.2014
- dohoda číslo 23/§52/2014
7701,30,- ÚPSVaR,F.Lehára 18,984 01 Lučenec 1.4.2014
- zmluva o poskytnutí dotácie
330,- Futbalový oddiel TJ Málinec 1.4.2014
- úrazové poistenie
81,25,- Komunálna poisťovňa,a.s.Vienna Insurance Group,Štefánikova 17,811 05 Bratislava 31.3.2014
zmluva č.7/2014 zmluva o dielo
549,- Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári,Železničná 2,987 01 Poltár 28.3.2014
VP/14/04410/001 hromadná licenčná zmluva
- SOZA,Rastislavova 3,821 08 Bratislava 2 24.3.2014
6300140941 dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu
- SPP,a.s.Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 12.3.2014
- zmluva o dodávke plynu
- SPP,a.s.Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 12.3.2014
- zmluva o nájme zdravotnej pomôcky
37,8,- Helena Hanesová,Ozdín 58,985 24 Rovňany 28.2.2014
- dodatok k zmluve o dielo č.1/2013
- Ing.Beáta Adamčíková ,Zelezničná 35,979 01 Rimavská Sobota 27.2.2014
zmluva  č.2000/347 zmluva o používaní SW
504,- REMEK s.r.o.Nálepkova 2, 949 01 Nitra 24.2.2014
- zmluva o poskytnutí finančného príspevku
600,- ZO SZPB Málinec 3.2.2014
- zmluva o poskytnutí finančného príspevku
250,- Stolnotenisový oddiel TJ Málinec 3.2.2014
- zmluva o poskytnutí finančného príspevku
10 000,- Futbalový oddiel TJ Málinec 3.2.2014
- dohoda o vykonávaní menších obecných služieb
- ÚPSVaR Lučenec 31.1.2014
- zmluva o nájme zdravotnej pomôcky
30,- Ing.Pavol Greksa , Mýtna 287 23.1.2014
- mandátna zmluva
800,- Ing.Želmíra Kolimárová 7.1.2014