Pozvánka na podujatie: Málinský pivatlón PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   

        

Pravidlá pivatlónu

Súťaž

1. Pivatlón je súťaž dvojčlenných družstiev cca 9 km trasou, ktorej súčasťou sú stanovištia, kde sú súťažiaci povinní vypiť 0,5 l piva.
2. Pivatlón sa uskutoční 11.05.2019 so štartom o 12.00 hod z námestia obce Málinec

Organizátor
1. Pivatlón je akcia súkromného charakteru, jej organizátorom nie je žiadna organizácia.
2. Riaditeľmi preteku sú Jozef Starove, Juraj Janšto ml..
3. Hlavný rozhodca je Juraj Janšto st..
4. Organizátori, zabezpečujúci trať, budú jasne označení.

Podmienky účasti, Účastnícky poplatok
1. Zúčastniť sa môžu len dvojčlenné družstvá, ktoré splnia podmienky:
  • každý člen družstva dovŕši 18 rokov (plnoletosť, t.j. spôsobilosť na právne úkony, dosiahne osoba deň nasledujúci po dni, kedy nastala udalosť od ktorej sa počíta začiatok lehoty - narodeniny)
  • družstvo sa riadne zaregistruje registračným formulárom, ktorým potvrdí reálnu účasť pretekárov,
  • vyplatí účastnícky poplatok,
  • a dostaví sa na registráciu.
2. Podmienkou je aj úhrada účastníckeho poplatku podľa pokynov v rozpise pretekov. Účastnícky poplatok je družstvo povinné uhradiť najneskôr v termíne do 6.05.2019 v sume 15 € za družstvo, organizátorom preteku. Poplatok uhradený do 6.05.2019 zahŕňa organizačné zabezpečenie, zabezpečenie pív na stanovištia, porciu guľášu pre každého súťažiaceho a darčekovú tašku s prekvapením.
3. V prípade prekročenia termínu do 6.05.2019, je možné sa registrovať v náhradnom termíne do 11.00 hod v deň konania preteku. Poplatok uhradený v náhradnom termíne sa platí v sume 20 €. Poplatok uhradený po 6.05.2019 zahŕňa organizačné zabezpečenie, zabezpečenie pív na stanovištia, porciu guľášu pre každého súťažiaceho.

Prihlásenie, Prezentácia
1. Družstvo sa prihlási organizátorom preteku, osobne, telefonicky alebo e-mailom. Info pod pravidlami
2. Prezentácia prebieha v priestore štartu, námestie obce Málinec  10.00 hod do 11.00 hod dňa 11.05.2019.

Propozície
1. Hromadný štart preteku bude o 12.00 hod pred Krčmou u Ďobana na Málinci  v priestore na to vyhradenom.
2. Po štarte sú súťažiaci povinní vypiť 0,5 l pripraveného piva. Po vypití oboch pív súťažnej dvojice si nechajú označiť štartovné čísla a spoločne môžu opustiť priestor štartu.
3. Trasa vedie miestnymi komunikáciami do časti Huta, potom pokračuje pravým brehom rieky Ipeľ. Stanovište bude cca po 2,5 km od štartu
4. Na stanovišti opäť dvojica vypije 2 pivá, nechá si označiť štartovné číslo a až spoločne môže opustiť priestor stanovišťa.
5. Trasa pokračuje po most Hrabovská a smerom na Bystričku.
6. V obci Bystrička je ďalšie stanovište, dvojica vypije 2 pivá, nechá si označiť štartovné číslo a až spoločne môže opustiť priestor stanovišťa.
7. Trasa pokračuje z obce Bystrička po poli smerom na obec Ozdín, ďalej popod horu poľnou cestou smerom na Málinec . Ďalšie stanovište je medi obcami Ozdín a Málinec. Dvojica vypije 2 pivá, nechá si označiť štartovné číslo a až spoločne môže opustiť priestor stanovišťa.
8. Cieľ je opäť pred Krčmou u Ďobana na Málinci, kde sú súťažiaci povinní vypiť 0,5 l pripraveného piva, po čom sa im zastaví časomiera. Následne rozhodca, alebo organizátor skontroluje, či má súťažiaci označený podpivník zo všetkých stanovíšť.
9. Trasa bude riadne označená, mapka ako aj propozície a pravidlá budú k dispozícii v priestoroch štartu preteku.
10. Trasa meria cca  9 km
11. Koniec preteku je o 16.00 hod.
12. Víťazi budú vyhlásení o 16.30 hod na námestí obce Málinec.

Pravidlá, Štartovné číslo
1. Každý účastník dostane pri registrácii štartovné číslo v podobe podpivníka, ktoré je povinný mať celý čas preteku so sebou na viditeľnom mieste.
2. Každé stanovište dvojica opúšťa len spolu, po dopití pív a označení štartovného čísla organizátorom.
3. Súťažiaci nesmú použiť akýkoľvek dopravný prostriedok (bicykel, korčule, auto, rogalo, ponorku.....), okrem vlastných nôh.
4. Za vyprázdňovanie prefiltrovaného piva zodpovedá každý súťažiaci sám a vykoná ho spôsobom akým chce, pri dodržaní všeobecne platných morálnych zásad.
5. Povinnosťou každého pretekára je oboznámiť sa dôkladne s pravidlami súťaže ako aj propozíciami trate. Pokiaľ niečomu neporozumie, je povinný sa pred začiatkom súťaže opýtať riaditeľov, hlavného rozhodcu, prípadne organizátora.
6. Každý pretekár je povinný strpieť úkony riaditeľa, hlavného rozhodcu a organizátora preteku súvisiace s porušením povinnosti účastníka preteku pri výkone ich oprávnení a plnení povinností.
7. Každý súťažiaci je povinný dôkladne zvážiť, či je v jeho psychických a fyzických možnostiach zvládnuť absolvovanie preteku.
8. Účasť na preteku je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo a riziko.
9. Riaditelia preteku, hlavný rozhodca ani organizátori nepreberajú za súťažiacich žiadnu právnu ani akúkoľvek inú zodpovednosť.
10. Akékoľvek pravidlá a pokyny oznámené pred pretekom riaditeľmi preteku, hlavným rozhodcom, alebo organizátormi majú prednosť pred pravidlami spísanými v týchto "Pravidlách pivatlónu" .

Diskvalifikácia
1. V prípade vybočenia z trasy preteku bude družstvo diskvalifikované.
2. V prípade vyliatia väčšieho množstva piva bude družstvo diskvalifikované.
3. V prípade použitia dopravného prostriedku bude družstvo diskvalifikované.
4. V prípade straty štartovného čísla bude družstvo diskvalifikované.
5. Družstvo, ktorého člen sa nedostaví do cieľa najneskôr o 16.00 hod bude diskvalifikované.
6. V prípade podozrenia na užitie veľkého množstva omamných látok, môže hlavný rozhodca vylúčiť súťažiaceho z preteku.
7. V prípade porušenia pravidiel hlavný rozhodca vylúči družstvo zo súťaže.
8. O diskvalifikácii rozhoduje hlavný rozhodca na podnet organizátora.

Protesty
Protesty je možné podať u hlavného rozhodcu po zaplatení 20 € maximálne do 16.15 hod.
Všetkých pretekárov a účastníkov preteku žiadame o dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a pravidiel platných pre územie Slovenskej republiky. Za porušenie akejkoľvek normy nesie každý pretekár a účastník preteku samostatnú individuálnu zodpovednosť pred príslušným orgánom.
Všetkých súťažiacich prosíme aby dbali na ochranu životného prostredia, neznečisťovali prírodu a prípadné smeti vyhodili na jednotlivých stanovištiach do smetí.  


Informácie:
www.malinec.sk 
 
Kontakt:
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 
Starove Jozef – 0907/878011
Juraj Janšto ml. – 0948/442385