Pozvánka na zasadnutie OZ v Málinci PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 05 December 2018 15:20
  Starosta obce Málinec Ing. Igor Lacko, Vás týmto pozýva na  zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa 21.2.2019 / štvrtok / o 15.00 hod v zasadačke obecného úradu s  nasledovným programom:
1. Zahájenie 
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Zloženie sľubu poslanca OZ
5. Plnenie uznesení OZ
6. Voľba členov komisií
7. Doplnenie člena do Rady školy pri MŠ
8. Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2018
9. Návrh na vyradenie majetku a schválenie vyraďovacej a likvidačnej komisie
10. Informácia o možnosti zriadenia špeciálnej triedy ZŠ Málinec
11. Návrh VZN č. 1/2019 o  určení výšky dotácie na prevádzku a  mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2019
12. Stanovenie výšky dotácie na záujmovú činnosť pre deti od 5-15 rokov na rok 2019
13. Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2018
14. Návrh Dodatku č.3 k vnútornému predpisu č. 2/2018 na vedenie účtovníctva obce Málinec
15. Smernica upravujúca postup obce  ako verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek 
16. Prejednanie nájomných zmlúv v bytových domoch Družstevná 515/21 a Na štadióne 130/2
17. Prejednanie došlých žiadostí
18. Rôzne
19. Diskusia 
20. Rekapitulácia  uznesení 
21. Záver
 
Posledná úprava Štvrtok, 14 Február 2019 08:19