Pozvánka na zasadnutie OZ v Málinci PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 05 December 2018 15:20
  Starosta obce Málinec Ing. Igor Lacko, Vás týmto pozýva na  zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2018 / štvrtok / o 15.00 hod v zasadačke obecného úradu s  nasledovným programom:
1. Zahájenie 
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Plnenie uznesení OZ
5. Zriadenie komisií, voľba predsedov komisií
6. Schválenie sobášiacich
7. Návrh Zásad odmeňovania poslancov OZ, zástupcu starostu obce a predsedu a členov komisií 
8. Rozdelenie obvodov poslancov pre volebné obdobie 2018-2022
9. Doplnenie členov do Rady školy
10. Schválenie KPSS 2018-2023
11. Plán zasadnutí OZ 2019 - návrh
12. Plnenie rozpočtu obce Málinec k 30.9.2018
13. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 na aktualizáciu rozpočtu obce Málinec k 13.12.2018
14. Schválenie dotácií na rok 2019
15. Žiadosť o preplatenie dovolenky Ing. Igora Čepka
16. Odpredaj nehnuteľností z majetku obce
17. Plán investičných akcií a opráv obce Málinec na rok 2019
18. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu na roky 2019 – 2021
19. Rozpočet obce Málinec na roky 2019 - 2021
20. Prejednanie došlých žiadostí
21. Rôzne 
22. Diskusia 
23. Rekapitulácia  uznesení 
24. Záver
Posledná úprava Štvrtok, 13 December 2018 10:24