Oznam: Podmienky prijímania detí do MŠ Málinec PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 02 Máj 2018 06:47

 

PODMIENKY A KRITÉRIÁ
PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY MÁLNEC


A/ PODMIENKY PRIJATIA

  1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do konca júna. Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa  od troch do šiestich rokov veku. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.
  2. Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 01.05. – 31.05.2018. Riaditeľka  spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.
  3. Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľkou  pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.
  4. Do triedy možno prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté deti, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania, s autizmom (ďalej len „dieťa so zdravotným znevýhodnením"), pričom sa najvyšší počet detí v triede znižuje o dve deti za každé zdravotne znevýhodnené dieťa.
  5. Dieťa  môže byť prijaté  na predprimárne  vzdelávanie aj v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita.

6.      Podanie písomnej žiadosti o prijatie  do materskej školy  odovzdávajú sa k rukám riaditeľky Materskej školy v čase od 1.5. do 31.5. kalendárneho roku.

7.      Dobrý zdravotný stav dieťaťa umožňujúci dochádzku do materskej školy.

  1. Základné sebaobslužné návyky dieťaťa (hygiena, stravovanie, obúvanie...).
  2. Dovŕšenie vekovej podmienky prijatia -  k 1. septembru kalendárneho roka, kedy má dieťa nastúpiť do materskej školy.

 

B/ KRITÉRIÁ PRI PRIJÍMANÍ DETÍ V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú:

  1. Deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roku a do určeného termínu / 31.5. príslušného kalendárneho roka / podajú  žiadosť do MŠ.
  2. Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktoré spravidla do konca júna príslušného kalendárneho roku odovzdajú písomné rozhodnutie riaditeľa ZŠ, v ktorej bolo dieťa na zápise o odklade školskej dochádzky dieťaťa.
  3. Deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Ostatné kritériá určené riaditeľkou materskej školy  prerokované  pedagogickou radou a tiež po dohode so zriaďovateľom . 

Prednostne prijímajú: 

1. Všetky  ostatné, pokiaľ je voľná kapacita

Podmienky  prijatia  dieťaťa do MŠ sú zverejnené na webovej stránke obce i na nástenke v budove  materskej školy.

Posledná úprava Pondelok, 29 Apríl 2019 13:47