Obchodná verejná súťaž na osobné motorové vozidlo Škoda Felícia PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   

Obec Málinec,

IČO: 0031622, sídlo Námestie SNP 474/1, Málinec , PSČ 985 26, zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 5 ods.1) písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom obce Málinec 


v y h l a s u j e

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ


o najvhodnejší a najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy k majetku obce Málinec – ojazdené osobné motorové vozidlo –– tov.značka, typ – Škoda Felícia, ev.č.
PT 299 AC, výrobné číslo vozidla- karosérie-TMBEFF613YO293313/1999, farba-modrá metalíza, číslo TP- SC 436603, rok výroby – 1999.

Vyhlasovateľ je súčasne užívateľom uvedeného osobného motorového vozidla – zapísaným v TP vozidla.

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE :

1/ Predmetom obchodnej verejnej súťaže - osobného motorového vozidla – tov. značka typ– Škoda Felícia, ev.č. PT 299 AC, výrobné číslo vozidla- karosérie-TMBEFF613YO293313/1999, farba- modrá metalíza, číslo TP- SC 436603, rok výroby – 1999.

Vlastníkom vozidla, ktoré je predmetom predaja je obec Málinec, IČO: 00316211, sídlo Námestie SNP 474/1, Málinec, PSČ 985 26.
Osobné motorové vozidlo, ktoré je predmetom obchodnej verejnej súťaže je pojazdné., má platnú STK a jeho technický stav je primeraný roku výroby a doby používania.
Možnosť ohliadky osobného motorového vozidla, ktoré je predmetom obchodnej verejnej súťaže, je v pracovných dňoch, dobe od 9. 00 hod. do 13.00 po dni vyhlásenia do uzávierky súťaže na Obecnom úrade v Málinci, po predchádzajúcom telefonickom ohlásení na tel. č.: 047/4291121, mobil : 0905410540

2/ Kúpnu cenu - za predmet kúpnej zmluvy stanoví uchádzač v návrhu kúpnej zmluvy s tým, že splatnosť bude určená pri podpise zmluvy v plnej výške. Vyhlasovateľ v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Málinci č. 3/2017, zo dňa 30.6.2017, určuje minimálnu výšku kúpnej ceny v sume 300,-- €.

3/ Obchodnej verejnej súťaže - sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby.

4/ Rozsah súťažného návrhu - je vymedzený predmetom kúpnej zmluvy a ostatnými uvedenými súťažnými podmienkami.

5/ Súťažné návrhy v písomnej forme – návrh kúpnej zmluvy - doručia navrhovatelia doporučenou zásielkou resp. osobne na Obecný úrad v Málinci, Námestie SNP 474/1 , PSČ: 98 26, alebo osobne v zalepených obálkach výrazne označených "OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ"- do 31.7. 2017 do 14.00 hod.

6/ Do obchodnej verejnej súťaže - nebudú zaradené návrhy, ktoré dôjdu po lehote stanovenej v bode 5/ a návrhy, ktoré nebudú obsahovo zohľadňovať podmienky stanovené vyhlasovateľom.

7/ Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže – vykoná komisia určená vyhlasovateľom v lehote do 10 dní od uzávierky súťaže a predloží ich na na schválenie príslušnému orgánu obce.

8/ Návrh doručený vyššie uvedeným spôsobom nemožno odvolať. Možno ho doplniť, ale len do 3 dní po jeho doručení.

9/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo - zmeniť a doplniť súťažné podmienky, odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy alebo vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž zrušiť. Navrhovatelia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

10/ Oznámenie výsledkov súťaže - vykoná vyhlasovateľ písomným oznámením každému navrhovateľovi najneskôr do 10 dní po schválení výsledkov súťaže v Obecnom zastupiteľstve v Málinci.

V Málinci, dňa 4.7.2017

Ing. Čepko Igor
starosta obce