Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov PDF Tlačiť E-mail
Málinec
Napísal Administrator   
Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 
Obec Cinobaňa, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.
Obec Cinobaňa, Banská ulica 315/1, 985 22 Cinobaňa je príslušným úradom ako obec oprávnená rozhodovať o výrube podľa § 69 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, na všetky konania týkajúce sa rozhodovania o výrube, ktorých žiadateľom bude obec Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec na základe určenia Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 30.10.2014 pod č. OU-PT-OSZP-2014/000485-2.
 
 
Spisová značka konania
Dátum zverejnenia
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania
Predmet konania
OcÚ/34/2017/29-Ku
26.01.2017
7 dní
Žiadosť Obce Málinec o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny-  na výrub v intraviláne 1 ks lipa malolistá s obvodom kmeňa 195 cm na KNC parc.č. 907 k.ú. Málinec,  z dôvodu hniloby stromu 

 


Obec Málinec, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.

Spisová značka konania

Dátum zverejnenia

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania

Predmet konania

OcÚ/15/2017/21-Ku

16.01.2017

7 dní

Žiadosť Tibora Urbašíka, Okružná 451/6, Málinec o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny-  na výrub v intraviláne 1 ks lipa s obvodom kmeňa 560 cm na KNC parc.č. 3/1 k.ú. Málinec, pri evanjelickom kostole, z dôvodu hniloby stromu

 


Obec Málinec, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.

Spisová značka konania

Dátum zverejnenia

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania

Predmet konania

OcÚ/604/2016/222-Ku

17.10.2016

7 dní

Žiadosť MK&MK HOLZ, s.r.o., Družstevná ul. 455/5, 985 26 Málinec o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny -  na výrub v etraviláne na parc.č. E-KN 3678/51 k.ú.  Ipeľský Potok (C-KN parc.č. 303/1) - 200 ks jelša, 150 ks breza, 100 m2 krovité porasty, na parc.č. E-KN 3676/415 k.ú. Ipeľský Potok (C-KN parc.č. 310) 150 ks breza, 100 ks  jelša, všetky dreviny s obvodmi kmeňov od 40 cm do 60 cm. Dôvod výrubu – samonálet – vyčistenie TTP

 


 Obec Cinobaňa, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.

Obec Cinobaňa, Banská ulica 315/1, 985 22 Cinobaňa je príslušným úradom ako obec oprávnená rozhodovať o výrube podľa § 69 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, na všetky konania týkajúce sa rozhodovania o výrube, ktorých žiadateľom bude obec Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec na základe určenia Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 30.10.2014 pod č. OU-PT-OSZP-2014/000485-2.

Spisová značka konania

Dátum zverejnenia

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania

Predmet konania

783/2016/212-Ku

28.09.2016

7 dní

Žiadosť Obce Málinec o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na výrub: 1 ks lipa, 1 ks jelša na pozemku parc.č. 18/1 k.ú. Málinec a 2 ks smrek obyčajný na parc.č. 474/1 k.ú. Málinec

 


Obec Málinec, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.

Spisová značka konania

Dátum zverejnenia

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania

Predmet konania

OcÚ/480/2016/202-Ku

08.09.2016

7 dní

Žiadosť Jarolíma Haása, Sklárska 382/2, Málinec o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny-  na výrub v intraviláne 1 ks jaseň s obvodom kmeňa 210 cm na KNC parc.č. 474/5 k.ú. Málinec, z dôvodu hniloby stromu