Oznam "Výrub drevín" : Odbor starostlivosti o životné prostredie OÚ Poltár
Napísal Administrator   

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Obec Málinec, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.

Spisová značka konania

Dátum zverejnenia

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania

Predmet konania

OcÚ/508/2017/147-Ku

11.09.2017

7 dní

Žiadosť Márie Kanckovej, Hlavná 187/18, Málinec o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny-  na výrub v intraviláne 2 ks jabloň s obvodom kmeňov 90 cm a 120 cm na KNC parc.č. 713 k.ú. Málinec z dôvodu zlého zdravotného stavu