Úradná tabuľa
Tlačiť
Napísal Administrator   

OZNAMY: 

Odvolanie proti rozhodnutiu Okr. úradu Lučenec - OU-LC-PLO-2019/004956-1 ( poľovnícky revír)

VZN č.2/2019 o prideľovaní obecných bytov - NÁVRH

Zámer o predaji majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa z dňa 4.6.2019

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Málinci

Zámer o prenájme obecného majetku z dňa 25.4.2019 - parcela 474/1

Štandardy kvality voda - odpadová - URSO

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov - 2018

Infromácia o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovanie pohrebísk obce Málinec