Toto webové sídlo je momentálne v prestavbe. Stránka sa upravuje z dôvodu plnenia kritérií podľa zákona č.275/2006 Z.z. o informačných systémoch v.s.

Čítať celý článok...
 
Pozvánka na zasadnutie OZ v Málinci
  Starosta obce Málinec Ing. Igor Lacko, Vás týmto pozýva na  zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa 21.2.2019 / štvrtok / o 15.00 hod v zasadačke obecného úradu s  nasledovným programom:
Čítať celý článok...
 
Oznam : Integrované sociálne centrum Málinec

Vedúca ISC Málinec oznamuje, že príjme do domova sociálnych služieb  1- klienta na celoročný pobyt - čas neurčitý.  Bližšie informácie  u vedúcej ISC Málinec p. Korístekovej alebo na tel.č.: 0910 925 893.

 
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h
Viac informácií nájdete na web stránke ministerstva: http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr
V obci Málinec budú zriadené dve okrskové volebné komisie. Na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu použite e-mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  
 
Okrsok č.1:
Miesto: zasadačka Obecného úradu Málinec
pre voličov od súpisného čísla domu 0 (bezdomovci)  - 350,  + časti: Dobrý Potok, Ipeľ, Vlčovo 
 
Okrsok č. 2:
Miesto: sála spoločenského domu na poschodí
pre voličov od súpisného čísla domu 351 - 520.
 
TIP na podujatie!

                  

 
Oznam: V predaji historický kalendár 2019

Obec Málinec pripravila v poradí druhý historický kalendár na rok 2019!

Cena : 2,20 ,-eur.

Zakúpiť si ho môžete u p. Kančovej na odd. kultúry počas úradných hodín. 

 
Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Málinec
Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 
Obec Cinobaňa, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.
Obec Cinobaňa, Banská ulica 315/1, 985 22 Cinobaňa je príslušným úradom ako obec oprávnená rozhodovať o výrube podľa § 69 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, na všetky konania týkajúce sa rozhodovania o výrube, ktorých žiadateľom bude obec Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec na základe určenia Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 30.10.2014 pod č. OU-PT-OSZP-2014/000485-2. 
 

Spisová značka konania

Dátum zverejnenia

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania

Predmet konania

106/2019/202-Ku

11.02.2019

7 dní

Žiadosť Obce Málinec o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v katastrálnom území Málinec -  1 ks borovica čierna s obvodom kmeňa 118 cm na parc.č. 445, 1 ks jaseň štíhly s obvodom kmeňa 146 cm na parc.č. 671, 2 ks lipa malolistá s obvodom kmeňov 154 cm, 185 cm na parc.č. 905, 1 ks lipa malolistá s obvodom kmeňa 442 na par.č. 18/1, 1 ks smrek strieborný s obvodom kmeňa 92 cm na parc.č. 851/2 

 
Čítať celý článok...
 

Odchody autobusov z obce Málinec


 
Oznam - prevádzkovanie pohrebísk obce Málinec
Čítať celý článok...
 
Telefónny zoznam obce Málinec

V tejto sekcii nájdete telefónne kontakty na obyvateľov obce Málinec, ako aj na organizácie, ktoré fungujú v Málinci.

Čítať celý článok...